Subthema

Ons beleid

Provinciale rol

In het verleden was het bodembeleid vooral gericht op de uitvoering van bodemsaneringen. Naarmate het aantal saneringen afneemt, verschuift de provinciale inzet naar een bredere benadering van bodem en ondergrond. Hierbij verandert de rol van de provincie van uitvoering naar een proces- en regierol. 

Bij het gebruik van de bodem en ondergrond is het behoud van de waarde van de bodem van belang.  Duurzaam beheer zorgt ervoor dat de kwaliteit van de bodem niet verslechtert en zelfs kan verbeteren. Bodemkwaliteit gaat daarbij over de chemische, fysische en biologische kwaliteit van de bodem.

Doelstellingen

Hieronder zijn de doelstellingen opgenomen als het gaat om de bodemkwaliteit.

  • eind 2020 moeten alle gevallen van ernstige bodemverontreiniging met onaanvaardbare humane, ecologische of verspreidingsrisico’s (spoedlocaties) gesaneerd zijn of moeten de risico’s in ieder geval beheerst zijn;
  • onder het beheer van bodem valt ook het omgaan met verontreiniging die geen directe onaanvaardbare risico’s oplevert;
  • preventieve bodembescherming is een speerpunt van het bodembeleid; en
  • het in beeld brengen van nieuwe bedreigingen voor het bodem- en watersysteem.

Beleidsinstrumenten

Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn de beleidsinstrumenten die we ter beschikking hebben bij de sanering en het beheer van verontreinigingen. Het Rijk stelt financiële middelen beschikbaar voor de uitvoering. De provincie voert de financiële regeling uit.