Indicator

handje aarde met ontkiemend plantje

Bodemsanering

Hier laten we zien welke spoedlocaties er in de provincie zijn en wat de stand van zaken is als het gaat om de uitvoering van de sanering. Het aantal spoedlocaties is een geschikte indicator om de voortgang van de uitvoering te monitoren.

Achtergrond

Rol provincie

In het verleden was het bodembeleid vooral gericht op de uitvoering van bodemsaneringen. Naarmate het aantal saneringen afneemt, verschuift de provinciale inzet naar een bredere benadering van bodem en ondergrond. Hierbij verandert de rol van de provincie van uitvoering naar een proces- en regierol. Bij het gebruik van de bodem en ondergrond is het behoud van de waarde van de bodem van belang.

Ons beleid

Voorkomen is beter dan genezen. Preventie is daarom het speerpunt van het milieubeleid. Het verkeer, de industrie, recreatie en landbouw, kunnen leiden tot verontreiniging van de bodem. De provincie Groningen stimuleert bodemkwaliteit door het voorkomen van nieuwe verontreinigingen en door actief beheer en nazorg van bestaande verontreinigingen. Bij het gebruik van de bodem en ondergrond is het behoud van de waarde van de bodem van belang. Duurzaam beheer zorgt ervoor dat de kwaliteit van de bodem niet verslechtert en zelfs kan verbeteren. Bodemkwaliteit gaat daarbij over de chemische, fysische en biologische kwaliteit van de bodem.

Beleidsdoelstellingen

Hieronder zijn de doelstellingen opgenomen als het gaat om de bodemkwaliteit.

  • eind 2020 moeten alle gevallen van ernstige bodemverontreiniging met onaanvaardbare humane, ecologische of verspreidingsrisico’s (spoedlocaties) gesaneerd zijn of moeten de risico’s in ieder geval beheerst zijn;
  • onder het beheer van bodem valt ook het omgaan met verontreiniging die geen directe onaanvaardbare risico’s oplevert;
  • preventieve bodembescherming is een speerpunt van het bodembeleid; en
  • het in beeld brengen van nieuwe bedreigingen voor het bodem- en watersysteem.

Beleidsinstrumenten

Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn de beleidsinstrumenten die we ter beschikking hebben bij de sanering en het beheer van verontreinigingen. Het Rijk stelt financiële middelen beschikbaar voor de uitvoering. De provincie voert de financiële regeling uit.