Spoedlocaties bodemsanering

Wat zie je?

Op de kaart zie je de ligging van de spoedlocaties en de stand van zaken in juli 2023. Door met de cursor op de locatie te gaan staan, zie je gegevens en bijzonderheden van de locatie, zoals de aard van de risico's en het gebruik. De grafiek laat zien dat er in het jaar 2014 sprake was van 27 spoedlocaties in de provincie Groningen en dat deze inmiddels allemaal gesaneerd of anders beheerst zijn. 

Op de kaart wordt onderscheid gemaakt tussen de status gesaneerd (groen), beheerst (blauw) en niet spoedeisend (oranje). Als de saneringswerkzaamheden op een locatie zijn beƫindigd, dan krijgt deze de status gesaneerd. Dit zijn nu 18 van de oorspronkelijk 27 locaties. Op een deel hiervan zijn de werkzaamheden helemaal afgerond (groen met "O"); op een aantal andere gesaneerde locaties (8 stuks) vindt voor de zekerheid nog periodiek controle plaats naar de kwaliteit van het grondwater (groen met "+"). Er is sprake van de status beheerst als de sanering inmiddels zo ver gevorderd is dat er geen risico's meer zijn voor de volksgezondheid en/of het milieu (blauw). Het gaat nog om 6 locaties. Hier worden nu of later nog aanvullende werkzaamheden uitgevoerd om de bodemverontreiniging nog verder te saneren (lopende sanering). Tot slot zijn er nog 3 locaties waar op basis van nader onderzoek is vastgesteld dat het geen spoedlocatie betreft (oranje).

We kijken naar ecologische risico's (voor levende organismen in de bodem en het grondwater), verspreidingsrisico's (kans dat verontreiniging zich uitbreidt via bodem en/of grondwater) en humane risico's (risico's voor de volksgezondheid). De grootte van de cirkel rondom een spoedlocatie is afhankelijk van de aard van het risico. De cirkel is het grootst bij humane risico's en het kleinst bij ecologische risico's. 

Wat monitoren we?

We monitoren de aantallen saneringen op de spoedlocaties die zijn uitgevoerd, nog in uitvoering zijn of nog moeten worden uitgevoerd. 

De kaart actualiseren we jaarlijks. 

Achtergrond

In 2010 is het landelijke project Aanpak Spoed gestart. Dit is gericht op het uitvoeren van onderzoek en sanering van verontreinigde bodemlocaties met onaanvaardbare risico's voor de mens, voor de omgeving en/of voor verspreiding van bodemverontreiniging via het grondwater. Deze locaties worden spoedlocaties genoemd. 

Bij de start van het project waren er 55 potentiĆ«le spoedlocaties in de provincie Groningen. In samenwerking met de gemeenten, hebben we alle bekende locaties met een mogelijk spoedeisende bodemverontreiniging nogmaals bekeken. Hierbij was het doel om mogelijk eerder gemiste spoedlocaties alsnog te vinden. Uiteindelijk zijn er 27 spoedlocaties overgebleven die voor verder onderzoek en sanering in aanmerking kwamen. Het is overigens nog steeds mogelijk dat er bij toekomstig bodemonderzoek nieuwe spoedlocaties aan het licht komen. Deze dienen dan nader onderzocht en zo nodig gesaneerd te worden. 

Bron: provincie Groningen, juli 2023.