Spoedlocaties bodemsanering

Wat zie je?

Op de kaart zie je de ligging van de spoedlocaties en de stand van zaken in april 2022. Door met de cursor op de locatie te gaan staan, zie je gegevens en bijzonderheden van de locatie, zoals de aard van de risico's en het gebruik. De grafiek laat zien dat er in het jaar 2014 sprake was van 27 spoedlocaties in de provincie Groningen en dat deze inmiddels gereduceerd zijn tot 0. Dit betekent dat al deze spoedlocaties beheerst zijn. 

Op de kaart wordt onderscheid gemaakt tussen de status gesaneerd (groen), beheerst (blauw) en niet spoedeisend (oranje). Als de saneringswerkzaamheden op een locatie zijn beëindigd, dan krijgt deze de status gesaneerd. Dit zijn nu 18 van de oorspronkelijk 27 locaties. Op een deel hiervan zijn de werkzaamheden helemaal afgerond (groen met "O"); op een aantal andere gesaneerde locaties (9 stuks) vindt voor de zekerheid nog periodiek controle plaats over de kwaliteit van het grondwater (groen met "+"). Er is sprake van de status beheerst als de sanering inmiddels zo ver gevorderd is dat er geen risico's meer zijn voor de volksgezondheid en/of het milieu (blauw). Het gaat nog om 6 locaties. Hier worden nu of later nog aanvullende werkzaamheden uitgevoerd om de bodemverontreiniging nog verder te saneren (lopende sanering). Tot slot zijn er nog 3 locaties waar op basis van nader onderzoek is vastgesteld dat het geen spoedlocatie betreft (oranje).

We kijken naar ecologische risico's (voor levende organismen in de bodem en het grondwater), verspreidingsrisico's (kans dat verontreiniging zich uitbreidt via bodem en/of grondwater) en humane risico's (risico's voor de volksgezondheid). De grootte van de cirkel rondom een spoedlocatie is afhankelijk van de aard van het risico. De cirkel is het grootst bij humane risico's en het kleinst bij ecologische risico's. 

Wat monitoren we?

We monitoren de aantallen saneringen op de spoedlocaties die zijn uitgevoerd, nog in uitvoering zijn of nog moeten worden uitgevoerd. 

De kaart actualiseren we jaarlijks. 

Achtergrond

In 2010 is het landelijke project Aanpak Spoed gestart. Dit is gericht op het uitvoeren van onderzoek en sanering van locaties met onaanvaardbare risico's voor de mens, de omgeving en voor verspreiding van bodemverontreiniging. Deze locaties worden spoedlocaties genoemd. 

Bij de start van het project waren er 55 spoedlocaties in de provincie. In 2015 hebben we, in samenwerking met de gemeenten, alle bekende locaties met (mogelijk) bodemverontreiniging nogmaals bekeken. Hierbij was het doel om bij eerdere onderzoeken mogelijk gemiste spoedlocaties alsnog te vinden. Dit heeft ca. 20 locaties opgeleverd. We hebben deze locaties onderzocht en zijn begonnen met saneren. Dit betekent ook dat alle spoedlocaties zijn beheerst. Het is nog steeds mogelijk dat we door nieuw bodemonderzoek nieuwe locaties vinden met verontreinigingen en onaanvaardbare risico’s. Dit zijn dan nieuwe spoedlocaties en deze worden eveneens gesaneerd. 

Bron: provincie Groningen, mei 2022.