Indicator

barbeque met veel rook tussen de huizen

Hinderapp geur en geluid

Met de Hinderapp kunnen inwoners van de gemeenten Het Hogeland, Eemsdelta, Midden-Groningen, Westerkwartier en Pekela snel en eenvoudig geur- en geluidsoverlast van bedrijven in hun eigen omgeving melden. Dit is een goede indicator om de beleving van geur- en geluidshinder te meten.

Blad

Milieugezondheidskwaliteit lucht

De gezondheidskaart lucht gebruikt de gegevens over de luchtkwaliteit in Nederland en vertaalt deze naar een milieugezondheidskwaliteit voor lucht in Groningen.

Blad

Milieugezondheidskwaliteit geur

De gezondheidskaart geur toont de geurhinder door bedrijven die onder het provinciale gezag vallen.

Auto op een snelweg langs een geluidswal

Milieugezondheidskwaliteit geluid

Geluidhinder kan ook gezondheidsklachten veroorzaken. Om de gezondheidseffecten van geluidhinder in beeld te brengen, publiceert de provincie periodiek een gezondheidskaart geluid.

Achtergrond

Rol provincie

Wij hebben een regulerende rol op basis van onze provinciale bevoegdheid en verantwoordelijkheid als het gaat om gezondheidseffecten veroorzaakt door luchtverontreiniging, geur, geluid en andere factoren. Daarnaast hebben we een regisserende en faciliterende rol, bijvoorbeeld voor gemeenten en de Gemeentelijke GezondheidsDienst (GGD) Groningen. Het gaat daarbij om bewustwording en samenwerking op het gebied van gezondheid. Verder kijken we vanuit onze regierol bij relevante provinciale plannen naar de effecten van luchtverontreinigende stoffen, geur en geluid op milieu en gezondheid. Daarbij hechten we veel waarde aan m.e.r.-procedures (milieueffectrapportage). 

Beleid

Gezondheid zorgt voor meer samenhang in het milieubeleid en verbindt milieubeleid op strategisch niveau met andere beleidsvelden zoals leefbaarheid, sociaal-economisch, ruimtelijk en natuurbeleid. Het thema gezondheid is grotendeels geïntegreerd in het reguliere milieubeleid voor de onderdelen geur, lucht en geluid, maar ook in de andere milieuthema's zitten elementen verwerkt die direct of indirect invloed hebben op de gezondheid van inwoners van provincie Groningen.

Doelstellingen

We willen gezondheidseffecten, veroorzaakt door verontreiniging en hinder, voor de burger voorkomen en verminderen. We geven hierbij prioriteit aan het verminderen van de negatieve gezondheidseffecten door milieubelasting op de volgende thema's: geuroverlast van bedrijven, geluid van wegverkeer en luchtverontreiniging.

We monitoren dit door:

Wij zien geur- en geluidshinder als een belangrijke oorzaak van negatieve gezondheidseffecten. Luchtverontreiniging blijft daarnaast ook van groot belang, vooral door de aard van de gezondheidseffecten. De concentraties zijn weliswaar laag en vaak ver onder grenswaarden, maar een toename van concentraties en daarmee van negatieve gezondheidseffecten willen we voorkomen om met name gevoelige groepen, zoals kinderen en ouderen te beschermen. Daarbij is ook gezondheidswinst te behalen onder de grenswaarde.

Voor alle drie de thema's kan nog meer gezondheidswinst bereikt worden door bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen waardoor de milieukwaliteit onder druk kan komen te staan. We leggen daarom prioriteit op het verminderen van stapeling (cumulatie) van verschillende bronnen van milieubelasting en hinder. Wanneer sprake is van verschillende bronnen, die negatieve gezondheidseffecten veroorzaken, op een dezelfde locatie, kan er een toename van negatieve gezondheidseffecten optreden die verder gaat dan het effect per afzonderlijke bron.

Samenwerking

De provincies werken aan een gezonde en veilige leefomgeving. Zij zorgen ervoor dat door toezicht en handhaving dit beleid goed wordt uitgevoerd. In IPO-verband (InterProvinciaal Overleg) werken we met andere provincies samen in het kader van de programmalijn Gezonde Leefomgeving als onderdeel van de bestuurlijke agenda Milieu, Toezicht en Handhaving. Hierbij ligt de prioriteit op geur, geluid en de ontwikkeling van een afwegingskader. Daarnaast speelt gezondheid als programmalijn ook een cruciale rol in het Nationaal Programma Groningen (NPG), als randvoorwaarde voor het bereiken van 'Brede Welvaart'.

Ontwikkelingen

Een aantal landelijke en provinciale ontwikkelingen is van invloed op het thema gezondheid. Vooral het grotere belang dat aan gezondheid wordt toegekend. Onder de Omgevingswet wordt het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving een belangrijke doelstelling. Hiermee wordt onze rol meer gebiedsco├Ârdinerend, als in het verlengde van onze huidige rol als gebiedsregisseur. We krijgen meer ruimte en instrumenten om regionale accenten te leggen op het thema gezondheid. Landelijk krijgt gezondheid ook beleidsmatig een steeds prominentere plek. De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) noemt drie belangrijke opgaven voor een gezonde leefomgeving:

  • vermindering van de milieu-gerelateerde ziektelast;
  • verleiden tot een gezonde leefstijl door een gezond ingerichte leefomgeving; en
  • het vergroten van het gezondheidspotentieel van kwetsbare groepen.

Het Nationaal MilieubeleidsKader (NMK), dat streeft naar 'Brede Welvaart', stelt dat steeds de gezondheidswinst van maatregelen in beeld moet worden gebracht om de basis voor een gezonde leefomgeving te versterken.