Trends

Wat zie je?

Het broedeiland Stern in de Eems, vlakbij de Eemshaven, dat in 2018 is opgeleverd als compensatie voor nestverliezen bij sterns in de Eemshaven, blijkt na 2 jaren een doorslaand succes.
Al direct in het eerste broedseizoen kwamen er al meer visdieven en noordse sterns tot broeden dan verwacht. En met goede broedresultaten.
In 2019 verdubbelde zich het aantal broedparen visdieven en noordse sterns. Bij de visdief tot 812 paar en bij de noordse sterns tot 216 paar.
In beide jaren was het broedsucces (afgemeten aan het aantal vliegvlugge jongen per paar) van deze soorten ongekend hoog voor het hele Waddengebied en lag het ver boven de normwaarde waarbij sprake is van een stabiele, levensvatbare populatie. Deze goede broedresultaten zijn toe te schrijven aan het ontbreken van grondpredatoren en overstromingen.
Ook is het aantal broedende kokmeeuwen op het eiland toegenomen van 1 paar in 2018 tot 113 paar in 2019.
 
Als compensatie voor het verlies aan sterns in de haven Delfzijl door de bouw van windturbines is eerder, in 2013, de Oterdumer Driehoek aangelegd. De visdieven bereiken ook hier gemiddeld goede broedresultaten. De noordse stern broedt hier niet. De Oterdumer Driehoek, aan de monding van het zeehavenkanaal, is geen eiland en om predatie door grondpredatoren te voorkomen, worden hier jaarlijks beschermingsmaatregelen getroffen.

 Bron: Provincie Groningen

foto: Google earth