Industrie in de Eemshaven met rokende schoorstenen en nieuwe windmolens

Milieumonitor provincie Groningen

Dit deel van de monitor heeft betrekking op de gehele provincie en richt zich vooral op het in beeld brengen van de gewenste verbetering in de milieukwaliteit.

Eemshaven

Milieumonitor Eemsdeltagebied

Dit deel van de monitor heeft specifiek betrekking op het Eemsdeltagebied. Hieronder vallen onder meer de Eemshaven en het gebied rond Delfzijl. Deze monitor richt zich vooral op het bewaken van de grenzen van de milieugebruiksruimte.

Ter bescherming van de (woon)omgeving schrijven we voor de (milieu)thema's lucht, geur, geluid de meest strenge kant van de best beschikbare technieken voor in de vergunningen. Zo kunnen wij hinder van die bedrijven op de omgeving zoveel mogelijk voorkomen en/of beperken. Door de hinder zoveel mogelijk te beperken ontstaat tegelijkertijd meer vestigingsruimte voor bedrijven op de daarvoor bestemde industrie- en bedrijventerreinen in de provincie. Dit heeft als resultaat dat we zo zuinig mogelijk omgaan met de beperkte ruimte die beschikbaar is voor verschillende functies en bestemmingen in onze provincie.

Indeling Milieumonitor

Een monitor in twee delen

De Milieumonitor geeft aan de hand van thema's de milieukwaliteit aan binnen de provincie Groningen en de effecten van het beleid daarop. De Milieumonitor laat bovendien zien of de provinciale milieudoelen worden gehaald en of de monitoringsresultaten aanleiding geven voor bijsturing van het beleid. Er is gekozen voor één monitor voor de gehele provincie en één monitor voor het Eemsdeltagebied, waar soms ander beleid geldt. De invulling van thema's in beide monitoren verschilt daarom deels. Waar het beleid in het Eemsdeltagebied niet anders is, verwijzen we naar de monitor voor de gehele provincie.

Een dynamische monitor

De Milieumonitor bestaat momenteel uit tien thema's. Nieuwe datasets voeren wij regelmatig toe aan de website en dat geldt ook voor nieuwe indicatoren onder de thema's. Zo blijft de Milieumonitor up to date.

De milieukwaliteit en effectiviteit van beleid in beeld

De thema's sluiten zo veel mogelijk aan op de gestelde beleidsdoelen en geven richting aan de beleidsuitvoering. De Milieumonitor laat bovendien zien of de provinciale milieudoelen worden gehaald en of de monitoringsresultaten aanleiding geven voor het bijsturen van het beleid. De monitor probeert daarmee antwoord te geven op de volgende vragen:

  • Hoe is het milieu in de provincie Groningen eraan toe?
  • Welk effect heeft ons beleid op de milieukwaliteit?
  • Zijn er tendensen of ontwikkelingen te zien?
  • Geven deze tendensen aanleiding om ons beleid te herzien?

Het uitgangspunt voor de Milieumonitor is het strategische milieubeleid in de Omgevingsvisie (inclusief het milieubeleid voor de Eemsdelta), de Structuurvisie Eemsmond - Delfzijl en het uitvoeringsbeleid vastgelegd in het Milieuprogramma.

Invloed van de provincie meetbaar?

De provincie is (slechts) één van de overheidsorganen die milieubeleid formuleert en uitvoert. Onze invloed is soms beperkt. De relatie tussen ons specifieke provinciale beleid en de gevolgen hiervan voor het milieu zijn daarom niet altijd even goed meetbaar. Daarnaast houdt de wereld niet op bij de provinciegrens. Het klimaatprobleem is bijvoorbeeld een mondiaal probleem. Met deze beperking zullen we dus rekening moeten houden. Toch doen we ons best om zoveel mogelijk de relatie tussen beleid en milieu zichtbaar te maken, zodat we:

  • laten zien waar we mee bezig zijn (transparantie); en
  • laten zien waar onze grootste uitdagingen liggen (samenwerking).

Bij sommige milieuaspecten is het beleidseffect op de milieukwaliteit moeilijk meetbaar of niet van toepassing. In deze gevallen willen we toch informatie bieden over de milieukwaliteit. Bij elk milieuthema geven we het duidelijk aan als we informeren in plaats van monitoren.

Disclaimer

In de Milieumonitor beschrijven we het provinciale beleid voor de verschillende thema's. We hebben hierbij niet altijd de letterlijke tekst uit de Omgevingsvisie en het Milieuprogramma overgenomen. Hiervoor verwijzen we naar betreffende beleidsdocumenten.

De in de Milieumonitor getoonde kaarten en figuren zijn gebaseerd op gegevens, methodes en aannames die op het moment van plaatsen bekend waren. Deze gegevens zijn eigendom van de provincie Groningen, vermelde uitzondering daargelaten. Er kunnen op basis van de getoonde informatie en toelichting geen rechten worden ontleend.