globale kaart met gemeentelijke indeling van 2019

Milieumonitor provincie Groningen

Dit deel van de monitor heeft betrekking op de gehele provincie en richt zich vooral op het in beeld brengen van de gewenste verbetering in de milieukwaliteit.

Structuurvisie

Milieumonitor Eemsdeltagebied

Dit deel van de monitor heeft specifiek betrekking op het Eemsdeltagebied. Hieronder vallen onder meer de Eemshaven en het gebied rond Delfzijl. Deze monitor richt zich vooral op het bewaken van de grenzen van de milieugebruiksruimte.

Ter bescherming van de (woon)omgeving schrijven we voor de (milieu)thema's lucht, geur, geluid de meest strenge kant van de best beschikbare technieken voor in de vergunningen. Zo kunnen wij hinder van die bedrijven op de omgeving zoveel mogelijk voorkomen en/of beperken. Door de hinder zoveel mogelijk te beperken ontstaat tegelijkertijd meer vestigingsruimte voor bedrijven op de daarvoor bestemde industrie- en bedrijventerreinen in de provincie. Dit heeft als resultaat dat we zo zuinig mogelijk omgaan met de beperkte ruimte die beschikbaar is voor verschillende functies en bestemmingen in onze provincie. 

Indeling Milieumonitor

Een monitor in twee delen

De Milieumonitor geeft aan de hand van thema's de milieukwaliteit aan binnen de provincie Groningen en de effecten van het beleid daarop. De Milieumonitor laat bovendien zien of de provinciale milieudoelen worden gehaald en of de monitoringsresultaten aanleiding geven voor bijsturing van het beleid. Er is gekozen voor één monitor voor de gehele provincie en één monitor voor het Eemsdeltagebied, waar soms ander beleid geldt. De invulling van thema's in beide monitoren verschilt daarom deels. Waar het beleid in het Eemsdeltagebied niet anders is, verwijzen we naar de monitor voor de gehele provincie.

Een dynamische monitor 

De Milieumonitor bestaat momenteel uit tien thema's. Nieuwe datasets voeren wij regelmatig toe aan de website en dat geldt ook voor nieuwe indicatoren onder de thema's. Zo blijft de Milieumonitor up to date.