Indicatoren

watertafel met golfpatroon

Aantal meldingen over laagfrequent geluid

Het aantal meldingen over laagfrequent geluid is een indicator om te beoordelen of wij voor deze geluidssoort als provincie wel of geen beleid moeten maken.

Medewerker neemt telefonisch een melding aan

Aantal meldingen geluid over bedrijven

Het aantal meldingen over geluid is een geschikte indicator om de hoeveelheid geluidshinder die mensen beleven te monitoren.

Geluidscherm

Wegverkeer

De geluidhinder van provinciale wegen willen we zoveel mogelijk verminderen. Geschikte indicatoren om dit te monitoren zijn het aantal kilometers geluidsgereduceerd asfalt en en de aantallen (ernstig) gehinderden en slaapverstoorden langs deze wegen.

Auto op een snelweg langs een geluidswal

Milieugezondheidskwaliteit geluid

Geluidhinder kan ook gezondheidsklachten veroorzaken. Om de gezondheidseffecten van geluidhinder in beeld te brengen, publiceert de provincie periodiek een gezondheidskaart geluid.

Achtergrond

Algemeen

Om geluidhinder te voorkomen is ruimtelijke scheiding van bron en ontvanger belangrijk. Hierdoor worden in ruimtelijke plannen bijvoorbeeld bedrijven op daarvoor aangewezen terreinen samengebracht. Naast het richting geven aan de ruimtelijke kaders in de provinciale Omgevingsvisie en -verordening richt de provincie zicht op het terugdringen van geluidhinder bij bedrijven door vergunningverlening, toezicht en handhaving. Wegverkeer is verreweg de belangrijkste bron van geluidhinder. De provincie Groningen heeft ongeveer 520 kilometer weg in eigendom en beheer. Bij aanleg en reconstructie van die wegen voorkomen of beperken we geluidhinder door toepassing van de Wet geluidhinder. Daarnaast maken wij elke 5 jaar geluidsbelastingkaarten en actieplannen. De actieplannen baseren we op de geluidsbelastingkaarten die een jaar daarvoor zijn vastgesteld. Dit is een voortgaande cyclus, die verplicht is op grond van de Wet milieubeheer. Deze plannen vormen ook input voor de milieugezondheidskaart geluid, waarmee we de negatieve gezondheidseffecten van geluidshinder in beeld brengen.

Rol provincie

De provincie heeft weinig tot geen invloed op geluid van scheepvaart, spoorverkeer en wegen in beheer bij het Rijk en gemeenten. Wel heeft de provincie bevoegdheden voor de aanleg en reconstructie van provinciale wegen. Ook stelt de provincie regels op voor regionale luchthavens, de grotere bedrijven en windparken. Voor een aantal bedrijven is de gemeente bevoegd gezag. Omdat onze invloed op geluidsbelasting door bedrijven, windparken en wegen het grootst is, zetten wij ons vooral in om de geluidhinder die bij deze activiteiten optreedt, zoveel mogelijk te beperken.

Ons beleid

Laagfrequent geluid1
We hebben conform ons Milieuplan van 2017-2020 (verlengd tot 1 januari 2023) gedurende twee jaar het aantal meldingen over laagfrequent geluid bijgehouden. Dit aantal was dermate gering dat er op basis daarvan geen aanleiding is gezien tot verdere beleidsbepalingen over dit onderwerp.

Bedrijven
Voor de beheersing van geluid van bedrijven onderzoeken we de mogelijkheden om de geluidsmeldingen die bij ons binnenkomen sneller bij deze bedrijven bekend te maken. De indicator die hierbij hoort is het aantal meldingen.

We zijn voornemens om ook de doorlooptijd van meldingen te gaan monitoren. We verwachten dat we deze gegevens ter zijner tijd kunnen delen via deze monitor.

Wegverkeer
Ons doel is om de geluidhinder van provinciale wegen te verminderen. De indicatoren die wij hiervoor gebruiken om dit te monitoren, zijn het aantal kilometers aangelegd geluid reducerend asfalt en de aantallen (ernstig) gehinderden en slaapverstoorden langs deze wegen.

Beleidsdoelstellingen

Voor wat betreft de bedrijven:

  • we houden ontwikkelingen met betrekking tot planologie op en rondom gezoneerde2 industrieterreinen en het zonebeheer van deze terreinen in de gaten;*
  • we betrekken het geluidsaspect in relevante ruimtelijk-economische plannen en bij het opstellen van gebiedsvisies;*
  • we onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de geluidsmeldingen die bij ons binnenkomen sneller bij de betreffende bedrijven bekend te maken; en
  • we houden klachten over laagfrequent geluid gedurende twee jaar bij.

Voor wat betreft de provinciale wegen:

  • we maken iedere vijf jaar geluidsbelastingkaarten en actieplannen voor onze wegen. Situaties met een geluidsbelasting hoger dan een bepaald niveau (dit noemen we de plandrempel en in de actieplannen tweede en derde tranche is deze gesteld op 62 dB) worden zoveel mogelijk weggenomen door het, waar mogelijk, het aanbrengen van geluid reducerend asfalt.
  • Bij de beoordeling van ruimtelijk-economische en infrastructurele plannen letten we op geluidsaspecten.*

Beleidsinstrumenten

Onze instrumenten om de doelen te bereiken zijn de Omgevingsvisie en -verordening, structuurvisies, de geluidsbelastingkaarten en actieplannen wegverkeer, vergunningverlening, toezicht en handhaving.

1 Laagfrequent geluid bevindt zich in het grensgebied tussen normaal hoorbaar en onhoorbaar geluid in de laagste frequenties (ca. 20 Hz tot ca. 125 Hz).

2 Met gezoneerd wordt bedoeld: het aanbrengen van een ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende activiteiten en milieugevoelige bestemmingen.

* Een geschikte indicator is voor deze doelstelling in ontwikkeling.