Indicator

Molen in rietlandschap met mist bij zonsopgang

Stiltegebieden

De provincie heeft stiltegebieden aangewezen. Deze zijn op de kaart in het dashboard weergegeven. Het is geen beleidsindicator, maar biedt wel beleidsinformatie.

Achtergrond

Provinciale rol

De provincie kan met behulp van verschillende beleidsinstrumenten invloed uitoefenen op stilte. In samenwerking met betrokken partijen zoals gemeenten, Rijkswaterstaat en maatschappelijke organisaties vormen we ons beleid. Vanuit deze uitgangspositie zijn we trekker en oefenen we zoveel mogelijk invloed uit op het versterken van de kernkwaliteit stilte binnen de provincie.

Ons beleid

In ons beleid hebben we drie stiltegebieden aangewezen: de Wadden (met uitzondering van de vaargeulen), gedeelten van het Eems-Dollardgebied en de oevers van het Schildmeer. Voor deze gebieden gelden specifieke regels die ervoor zorgen dat stilte behouden blijft in deze gebieden. Ook hebben we twee aandachtsgebieden voor stilte aangewezen. Ze liggen in de gemeenten Westerwolde en Winsum, ten westen van de provinciale weg Groningen-Winsum. In deze aandachtsgebieden treffen we stimuleringsmaatregelen, zoals de aanleg van stil asfalt. Ook geven we gemeenten advies over hoe ze rekening kunnen houden met stilte voor deze gebieden wanneer hier activiteiten plaatsvinden zoals de bouw van nieuwe woningen.

Beleidsdoelstellingen

We hebben de volgende doelstellingen:

  • we willen het huidige geluidsniveau in de stiltegebieden handhaven en verbeteren; en
  • we willen het huidige geluidsniveau in de aandachtsgebieden verbeteren door stimuleringsmaatregelen te treffen.

Beleidsinstrumenten

Onze instrumenten om de bovenstaande doelen te bereiken zijn ruimtelijke regelgeving, vergunning- en ontheffingverlening, toezicht en handhaving.

Soorten gebieden

Aandachtsgebieden voor stilte en stiltegebieden zijn twee verschillende soorten gebieden. Binnen stiltegebieden is specifieke regelgeving van toepassing die is opgenomen in de Omgevingsverordening. De regels voor deze gebieden zorgen ervoor dat er geen activiteiten mogen plaatsvinden die meer lawaai veroorzaken dan de natuurlijke heersende stilte. Een aandachtsgebied hoeft niet aan bepaalde voorwaarden te voldoen. We houden wel rekening met al onze activiteiten in het gebied en of deze de stilte kunnen versterken. Ook proberen we andere organisaties te beinvloeden zodat ook zij rekening houden met stilte in zo'n gebied.