Stilte

Stilte is een belangrijke voorwaarde voor mens en dier om gezond te kunnen leven. Stilte werkt gezondheidsbevorderend, versterkt het ecosysteem en draagt sterk bij aan leefbaarheid en kwaliteit van de fysieke leefomgeving, We beschouwen stilte (net als duisternis) daarom als kernkwaliteit van de provincie Groningen die we willen behouden. De provincie kent drie stiltegebieden: delen van de Wadden, delen van het Eems-Dollardgebied en de oevers van het Schildmeer. De twee aandachtsgebieden voor stilte liggen in de gemeente Westerwolde (bij Menterwolde), en in de gemeente Het Hogeland en ten westen van de provinciale weg Groningen-Winsum (N361).

Het thema geluid heeft een sterke relatie met stilte. Geluid is voornamelijk in de Wet geluidhinder geregeld. Deze wet biedt geluidsgevoelige functies (zoals woningen) bescherming tegen geluidhinder van wegverkeerlawaai, spoorweglawaai en industrielawaai door middel van zonering. Deze wetten richten zich alleen op de bescherming van verblijfsgebieden in geluidsgevoelige objecten, terreinen en niet op bescherming van geluidshinder in gebieden, zoals bovengenoemde stiltegebieden. Mede door economische groei en verstedelijking komen gebieden waar sprake is van stilte meer in de knel.