Resultaten pilot luchtapp

Wat zie je?

Het eerste tabblad toont het actuele aantal en soort meldingen geurhinder, tot nu toe ingediend via de Luchtapp. Er lijkt een dalende trend te zijn in het aantal meldingen. De overige tabbladen laten de resultaten van de pilot Luchtapp (van 18 juni 2018 t/m 6 januari 2019) zien. In het tweede tabblad zie je het aantal en het percentage meldingen per geurcategorie. Hierbij valt op dat de omwonenden zwavellucht het meest waarnemen. Op het derde tabblad zie je de locatie waar vandaan de melding is gedaan en om welke geursoort het gaat. De meeste meldingen komen uit het stedelijk gebied: de meeste hinder wordt in en rondom de woning ervaren. Tabblad 4 laat het aantal meldingen met en zonder kandidatuur zien. Kandidatuur betekent dat een melding wordt toegewezen, op basis van de windroos*, aan één of meedere van de deelnemende bedrijven die meedoen aan de pilot. Deze bedrijven kunnen vervolgens al dan niet aangeven of zij de bron van de geurhinder waren. We noemen dat claimen. Bij Achtergrond leggen we uit wat een windroos is. Tabblad 5: Claims laat het totaal aantal meldingen per week zien dat al dan niet geclaimd is. Op het tabblad 6: Intensiteit zie je de meldingen op een kaart met daarbij aangegeven hoe intens de geurbeleving is.

Wat monitoren we?

We monitoren binnen de pilot Luchtapp hoe de deelnemende omwonenden de geurhinder in het gebied Oosterhorn ervaren.

Achtergrond

De pilot richt zich op het industriegebied rond Oosterhorn en is uitgevoerd onder 48 omwonenden en 4 bedrijven in het gebied. De pilot is op 18 juni 2018 gestart met de lancering van de Luchtapp. In de Luchtapp kunnen de omwonenden meldingen doen van de geurhinder in het Oosterhorngebied. Daarnaast is er een meetnet opgezet. Hiermee meten we de luchtkwaliteit. Vanaf begin januari 2019 zijn de metingen van het Meetnet actief te raadplegen voor de deelnemers via de Luchtapp. Tot in ieder geval 2020 kunnen nog steeds meldingen gedaan worden en zijn de metingen vanuit het Meetnet zichtbaar in de Luchtapp. Begin 2020 worden de metingen geanalyseerd. Hieruit volgt een advies over een eventueel vervolg. Op dit moment onderzoeken wij in overleg met betrokken partijen of en hoe de Luchtapp kan worden ingezet in andere delen van de provincie en eventueel ook een rol zou kunnen spelen bij het melden van andere vormen van hinder.
3 Juli 2019 verscheen het evaluatierapport over de pilot.

* De Luchtapp is de eerste web applicatie, die werkt met een windroos. De windroos-methode is een methode waarmee bedrijven als mogelijke bron van de geurhinder kunnen worden aangewezen. De bedrijven ontvangen een bericht via de Luchtapp en zijn dan 'gekandideerd'. Dit gebeurt door een berekening uit te voeren op basis van de locatie van de melder, de locatie van een bedrijf en de op dat moment geldende windrichting. Als ze 'kandidaat' zijn, kunnen ze meldingen 'claimen' of 'afwijzen' en ook een toelichting geven. Ook kunnen ze een 'vooraankondiging' verspreiden om de omgeving te waarschuwen over eventuele geurhinder.

Bron: provincie Groningen december 2019.