Locaties in gebruik zijnde en gesloten stortplaatsen

Wat zie je?

Op de kaarten staan de locaties van de stortplaatsen die nog in gebruik zijn en van de stortplaatsen die gesloten zijn. Plaats je de cursor op de stip dan zie je de bijzonderheden van de locatie. Zo kan je bijvoorbeeld zien waar de locatie is, of het gaat om afval of baggerspecie, en zie je de hoeveelheden opgeslagen afval of baggerspecie. De provincie is verantwoordelijk voor de nazorg van de gesloten stortplaatsen. Dit houdt in dat we voorkomen dat deze stortplaatsen nadelige effecten voor het milieu veroorzaken. Hiervoor meten we onder andere jaarlijks de grondwaterkwaliteit onder deze stortplaatsen. Aan de hand van de grootte van de stip zie je of het gaat om een relatief kleine of grote locatie. Tenslotte kun je het huidige gebruik van de oude stortplaats zien en of de grondwaterkwaliteit voldoet aan de normen uit het Stortbesluit en Regeling stortbesluit.

Van de stortplaatsen die nog in gebruik zijn voor afval of baggerspecie kun je door het plaatsen van de cursor ook de bijzonderheden zien. Zo zie je vanaf welk jaar de regelgeving voor de nazorg van toepassing is. Zolang de stortplaats nog in gebruik is, meten de eigenaren/beheerders jaarlijks de kwaliteit van het grondwater op basis van een verplichting uit de omgevingsvergunning. De provincie houdt toezicht op de omgevingsvergunning.

Wat monitoren we?

We monitoren de grondwaterkwaliteit onder de stortplaatsen en controleren of deze voldoet aan de norm uit het Stortbesluit en de Regeling stortbesluit. We gaan onderzoeken of we de gegevens van het grondwater van de gesloten stortplaatsen kunnen opnemen in de monitor. Daarnaast monitoren we het gebruik van de gesloten stortplaats. 

De gegevens actualiseren we jaarlijks.

Achtergrond

In de provincie bevindt  zich een aantal stortplaatsen dat nog in gebruik is en een aantal gesloten stortplaatsen waar we in het verleden afval of baggerspecie hebben gestort. Het stortmateriaal bestaat daarbij uit huishoudelijk afval, bedrijfsafval, bouw- en sloopafval en baggerspecie. De periode van storten kan variëren van zeer kort tot decennialang. Het stortoppervlak en de hoeveelheden gestort afval of baggerspecie kan daarbij variëren. De provincie is verantwoordelijk voor de gesloten stortplaatsen en voorkomt dat zich nadelige effecten voor het milieu voordoen. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld de verontreiniging van het grondwater door uitspoeling van het afval of de beheersing van het aanwezige stortgas.Ook kan het voorkomen dat door zetting (bv. inklinken) van het afval de beschermende afdeklaag beschadigd raakt. Gesloten stortplaatsen kunnen worden gebruikt voor recreatieve doeleinden of voor de opwekking van duurzame energie (zonnepark). Dit kan alleen wanneer daarvoor een omgevingsvergunning is afgegeven of een ontheffing van de provinciale milieuverordening. Hierbij is de provincie verantwoordelijk voor het toezicht.

De Omgevingsdienst Groningen controleert de stortplaatsen die nog in gebruik zijn. Voor de exploitatie van deze stortplaatsen zijn omgevingsvergunningen afgegeven. De vergunninghouder moet zich bij de exploitatie van de stortplaats houden aan de vergunning.

Bron: provincie Groningen, november 2019.