Monitor Regionale Brede Welvaart

Wat zie je?

Bovenstaand is een overzicht van de Regionale Brede Welvaart indicatoren zoals door het CBS opgesteld. Per indicator zijn de provincies gerangschikt van minst gunstig links, naar het meest positief rechts. Met oranje is de positie van de provincie Groningen aangegeven, met donkerder blauw onze buurprovincies Drenthe en Fryslân. De trend van de indicatoren is te zien met een 'klik' op de vakjes of in het 2e tabblad.
Ten opzichte van de versie van 2020 is Groningen 2 plaatsen naar rechts opgeschoven, de goede kant op. De vorige keer was het alleen het gevoel van onveiligheid waar Groningen het beste scoorde, dus de provincie waar de mensen zich het minst onveilig voelen. Hier zijn nog geen nieuwere gegevens beschikbaar gekomen, dus hier blijft Groningen de nummer 1. Over de 'tevredenheid met de reistijd naar het werk' zijn over de afgelopen periode betere cijfers beschikbaar gekomen en hier scoort Groningen nu ook het best. Ook voor de vacaturegraad scoort Groningen het best, met de laagste waarde van alle provincies. Daar staat tegenover dat in Groningen de werkloosheid is en de netto arbeidsparticipatie het laagst.
Ook voor de indicator 'Contact met familie, vrienden en buren' heeft Groningen nu de slechtste score, terwijl dat in de vorige versie nog op 1 na de beste score was. Ook hier zijn de gegevens met terugwerkend kracht bijgesteld door het CBS.

Regionale Brede Welvaart

Brede welvaart, zoals gehanteerd door het CBS, betreft de kwaliteit van leven in het hier en nu en de mate waarin deze ten koste gaat van die van latere generaties of van die van mensen elders in de wereld. Er zijn drie dimensies:

  • Brede welvaart ‘hier en nu’ betreft de persoonlijke kenmerken van mensen en de kwaliteit van de omgeving waarin zij leven.
  • Brede welvaart ‘later’ betreft de hulpbronnen die volgende generaties nodig hebben om een zelfde niveau van welvaart te kunnen bereiken als de huidige generatie.
  • Brede welvaart ‘elders’ betreft de effecten van de keuzes binnen een regio op banen, inkomens, (niet-hernieuwbare) hulpbronnen en het milieu in andere regio’s en andere landen.

In het dashboard hierboven wordt alleen de 1e dimensie getoond, inclusief de situatie van de afgelopen jaren.

Het Sociaal Planbureau Groningen heeft een verder uitgewerkte monitor Brede Welvaart gemaakt waarin ook bovenstaande CBS-gegevens zijn verwerkt, gecombineerd met aanvullende informatie zoals inzichten uit het Groninger Panel.

Bron: CBS: Regionale Monitor Brede Welvaart