Geluidsreducerend wegdek

Wat zie je? 

Op bovenstaande kaart zijn delen van provinciale wegen, waar geluidsreducerend asfalt is aangebracht, aangegeven. Medio 2018 is in totaal over ca. 21,8 km weglengte geluidsreducerend asfalt aangebracht. Wegen die gescheiden zijn door een middenberm of een geleiderail tellen apart in het aantal kilometers. Het gaat hierbij om de ringwegen van de stad Groningen.

Wat monitoren we?

We monitoren het aantal kilometers aangebracht geluidsreducerend asfalt. 

Hinder wegverkeer

Wat zie je?

In bovenstaande tabellen geven we de stand van zaken over de periode 2011-2016 ten aanzien van de geluidhinder van de provinciale wegen in Groningen weer. Te zien is dat de het aantal woningen in de hogere geluidbelastingklassen niet of nauwelijks is toegenomen, maar in de lagere klasse (55-60 dB) wel. Het aantal gehinderden is iets afgenomen en de aantallen ernstig gehinderden en slaapgestoorden zijn nagenoeg gelijk gebleven.

De bovenstaande tabellen en kaarten worden met de uitvoering van de nieuwe tranche geactualiseerd. De tranches zijn om de 5 jaar. De volgende geluidsbelastingkaart 4e tranche moet medio 2022 worden vastgesteld (en het Actieplan 4e tranche medio 2023) en heeft dan betrekking op de situatie in 2021. 

Wat monitoren we?

We monitoren de aantallen woningen, (ernstig) gehinderden en slaapgestoorden langs deze wegen waarvoor de geluidbelastingskaarten zijn opgesteld. 

Achtergrond

Niet iedereen ervaart geluidsbelasting hetzelfde. Op basis van ervaringscijfers is van een grote groep mensen die aan een bepaalde geluidsbelasting wordt blootgesteld echter wel te zeggen hoeveel mensen hinder, ernstige hinder of slaapverstoring zullen ervaren. Op basis van de Regeling geluid milieubeheer stellen we de aantallen (ernstig) gehinderden en slaapverstoorden vast. Het aantal personen langs deze wegen van de geluidsbelastingkaart 2e en 3e tranche die, volgens deze vastgestelde dosis-effectrelaties, (ernstige) hinder of slaapverstoring zullen ervaren, zijn aangegeven in de bovenstaande grafiek "Gehinderden". 

De dosismaat Lden (in dB) is het naar tijd gewogen gemiddelde van de geluidwaarden over alle dagen, avonden en nachten van een jaar (Lden staat voor Level day-evening-night). Bij de avondwaarden wordt 5 dB, en bij de nachtwaarden wordt 10 dB opgeteld, omdat geluid dan meer hinderlijk wordt ervaren (geluid in deze perioden weegt zwaarder mee). De dosismaat Lnight (in dB) is het gemiddelde over alle nachtperioden van een jaar, vermeerderd met 10 dB. Lden en Lnight zijn vanuit EU-regelgeving ingevoerd in de Nederlandse wetgeving.

Bron: geluidsbelastingkaarten wegverkeer provincie Groningen tweede (2011) en derde (2016) tranche.