Wat zie je?

In de eerste grafiek is de staat van onderhoud weergegeven ten opzichte van de status van gebouwen. In de tweede grafiek is de staat van onderhoud weergegeven ten opzichte van de functie van gebouwen. Vervolgens is er een grafiek te zien waarbij het erfgoed is opgedeeld in stedelijk, matig verstedelijkt en landelijk. Daarna volgen nog twee grafieken waarin het onderhoud van specifiek de woonhuizen en daarna het aardbevingsgebied inzichtelijk wordt.

Wat monitoren we? 

Er wordt gemonitord wat de staat van onderhoud van erfgoed gebouwen/objecten is. Hierdoor kan de onderhoudsbehoefte worden ingeschat. Ook is er een relatie gelegd met de erfgoedcategorie zodat het mogelijk is de kosten per type erfgoed in relatie tot de staat van onderhoud te bepalen. Deze berekening vindt niet plaats op objectniveau, maar op een hoger schaalniveau.

Achtergrond

De mate van stedelijkheid is een maatstaf voor de concentratie van menselijke activiteiten gebaseerd op de gemiddelde omgevingsadressendichtheid (oad), zoals door het CBS gedefinieerd. Wij hanteren een indeling waarbij de 5 CBS-categorieën zijn samengevoegd tot 3 categorieën:

  • Stedelijk: Meer dan 1500 adressen per km2 (zeer sterk stedelijk + sterk stedelijk
  • Matig stedelijk: 1000 tot 1500 adressen per km2
  • Landelijk: Minder dan 1000 adressen per km2 (weinig stedelijk + niet stedelijk)

Bron: Fenicks, CBS