Wat zie je?

In de eerste grafiek is de staat van onderhoud weergegeven ten opzichte van de status van gebouwen en archeologische terreinen. Dit betreft het totale bestand min de objecten die niet in de monitor opgenomen mochten worden. Er heeft in 2020 een eerste herhaalmeting plaatsgevonden van de rijks- en gemeentelijke monumenten in het aardbevingsgebied. In de tweede grafiek kunt u de vergelijking vinden tussen de nulmeting en de eerste herhaalmeting met betrekking tot de staat van onderhoud. In de derde grafiek is de staat van onderhoud weergegeven ten opzichte van de functie van de objecten. Vervolgens is er een grafiek te zien waarbij het erfgoed is opgedeeld in stedelijk, matig verstedelijkt en landelijk. Daarna volgen nog twee grafieken waarin het onderhoud van specifiek de herbestemde danwel niet herbestemde objecten en daarna het aardbevingsgebied inzichtelijk wordt. Onder het aardbevingsgebied verstaan we het grondgebied van de gemeenten Eemsdelta, het Hogeland, Oldambt, Midden-Groningen, Westerkwartier (het deel dat voorheen onder gemeente Winsum viel) en gemeente Groningen (min grondgebied van voormalige gemeente Haren). Op het laatste kaartje kunt u de staat van onderhoud zien en is tevens het aardbevingsgebied weergegeven. 

Wat monitoren we? 

Er wordt gemonitord wat de staat van onderhoud van erfgoed gebouwen/objecten/terreinen is. Ook is er een relatie gelegd met de erfgoedcategorie. Met behulp van deze gegevens kunnen we ons beleid opstellen, monitoren en bijstellen. 

Achtergrond

De mate van stedelijkheid is een maatstaf voor de concentratie van menselijke activiteiten gebaseerd op de gemiddelde omgevingsadressendichtheid (oad), zoals door het CBS gedefinieerd. Wij hanteren een indeling waarbij de 5 CBS-categorieën zijn samengevoegd tot 3 categorieën:

  • Stedelijk: Meer dan 1.500 adressen per km2 (zeer sterk stedelijk + sterk stedelijk
  • Matig stedelijk: 1.000 tot 1.500 adressen per km2
  • Landelijk: Minder dan 1.000 adressen per km2 (weinig stedelijk + niet stedelijk)

Bron: Fenicks, CBS