Indicatoren werkloosheid

Stand

In 2021 was de werkloosheid in de gemeente Het Hogeland 3,4%. Dat is de laagste werkloosheid van alle Groningse gemeenten, -0,3%-punt minder dan Westerkwartier en -0,8%-punt onder het landelijk gemiddelde. Daarom is de werkloosheid ook uitgekomen onder het niveau van 2007 (3,6%), vlak voor de financiële crisis en ook lager dan vóór de corona-crisis. De meeste andere gemeenten zitten daar juist weer boven.

Verloop
De gemeente Het Hogeland en voorheen de 4 gemeenten die in Het Hogeland is samengegaan, hebben de afgelopen 2 decennia steeds een relatief lage werkloosheid gehad. De bewoog mee met het landelijk gemiddelde, al steeg de werkloosheid in Het Hogeland tijdens de financiële crisis minder hard dan gemiddeld. Na het begin van de Corona-crisis, in 2020 en 2021 steeg de landelijke werkloosheid terwijl die in Het Hogeland eerst nog daalde, waardoor het verschil nog groter is geworden dan tijdens de financiële crisis.

Naar geslacht, leeftijd en opleiding

Over het algemeen is de werkloosheid onder vrouwen hoger dan onder mannen. Vóór de financiële crisis van 2008 was het verschil in Het Hogeland ca. 2%-punt, vergelijkbaar of soms wat meer dan landelijk het geval. Na 2008 liep de werkloosheid onder mannen sterker op dan onder vrouwen. Dat was ook een landelijk tendens, maar in Het Hogeland was de toename onder vrouwen een stuk trager dan landelijk. Rond de piek van de werkloosheid was er geen verschil meer tussen mannen en vrouwen. In de periode van herstel liep dat verschil weer op, tot 1%-punt in 2017 om daarna weer tot vrijwel nihil af te nemen. De atypische daling van de werkloosheid in 2020 is vooral toe te schrijven aan de mannen, bij de vrouwen bleef het werkloosheidspercentage gelijk. Een jaar later waren de rollen weer omgedraaid en steeg de werkloosheid onder mannen terwijl die onder vrouwen af nam, terwijl landelijk er juist onder vrouwen een sterke stijging van de werkloosheid optrad.

De werkloosheid onder jongeren lag in Het Hogeland vóór de financiële crisis in 2008, tot meer dan 1%-punt boven het landelijke gemiddelde. Tijdens de crisis veranderde dit en kwam de jeugdwerkloosheid juist onder het gemiddelde te liggen. De laatste paar jaar tot de corona-crisis is het vrijwel gelijk geworden aan het landelijke gemiddelde en daarmee ruim onder het provinciale gemiddelde. In 2020 steeg ook in Het Hogeland de werkloosheid onder jongeren, al was die stijging half zo groot als landelijk (+1,1%-punt vs. +2,4%-punt). In 2021 daalde de werkloosheid onder jongeren in het Hogeland, terwijl die landelijk juist verder steeg.
Bij de groep van 25 - 45 jaar steeg de werkloosheid in 2019 en in 2020 (+0,2%-punt per jaar), maar in 2021 is die weer gedaald. Bij de groep van 45 - 75 jaar daalde de werkloosheid in 2020 van 3,0% naar 2,1% (-0,9%-punt), maar in 2021 is die weer met +0,4% toegenomen.

De werkloosheid neemt over het algemeen af bij een stijgende opleidingsgraad. In het Het Hogeland ligt de werkloosheid onder mensen met een laag opleidingsniveau verder onder het landelijk gemiddelde dan bij mensen met een middelbaar onderwijs niveau. Bij de groep met een hoger onderwijsniveau is de werkloosheid vrijwel gelijk aan het landelijk gemiddelde. In 2020 daalde in Het Hogeland het werkloosheidspercentage bij alle onderwijsniveaus, waar landelijk de groep met een lager onderwijsniveau een sterkere stijging te zien gaf dan de groepen met middelbaar of hoger onderwijs.
In 2021 is de werkloosheid onder inwoners met een lager onderwijsniveau verder gedaald en kwam nog verder onder het landelijk gemiddelde te liggen. 

Arbeidsparticipatie

De arbeidsparticipatie van bijna 69% in Het Hogeland in 2021 is 3%-punt hoger dan in 2020. Landelijk was die stijging minder groot, waardoor het verschil verkleinde van bijna 3%-punt naar minder dan 2%-punt. De arbeidsparticipatie in Het Hogeland is op de gemeenten Westerkwartier en Groningen na de hoogste binnen de provincie.
Uitgesplitst naar mannen en vrouwen valt vooral op dat de toename van de arbeidsparticipatie onder vrouwen bijna 3x zo groot is als onder mannen, waarbij ook het verschil met het landelijk gemiddelde bijna verdwenen is.
Uitgesplitst naar leeftijd is vooral de sprong in 2021 onder de jongeren van +10%-punt opvallend. Daardoor ligt is de arbeidsparticipatie onder jongeren in Het Hogeland hoger dan gemiddeld in Nederland.
Onder inwoners van de gemeente Het Hogeland met een lagere opleiding was die sprong zelfs ruim +12%-punt.

Bron: CBS 17 februari 2020: Arbeidsdeelname; regionale indeling 2019, bewerkt door provincie Groningen