Indicatoren werkloosheid

Stand

In 2022 was de werkloosheid in het Oldambt 3,4% (bron: CBS). Van de 10 Groninger gemeenten komt Oldambt daarmee op een vijfde plek, na de gemeente Groningen, Eemsdelta, Midden-Groningen en Pekela. Het werkloosheidspercentage ligt iets onder het Nederlands gemiddelde van 3,5%.

Verloop

Tot 2008 was het werkloosheidspercentage in Oldambt vrijwel gelijk aan het provinciaal gemiddelde. Sinds de financiële crisis lag de werkloosheid in Oldambt daar, op enkele uitzonderingen na, steeds iets boven. In 2014 bereikte de werkloosheid in Oldambt een piek van 8,7%, ruimschoots het dubbele van vóór de financiële crisis. Vanaf 2019 ligt het werkloosheidspercentage onder het provinciaal gemiddelde. Tussen 2021 en 2022 is een sterke daling te zien van 4,2% naar 3,4%. Hoewel een soortgelijke trend te zien valt voor het Nederlands- en provinciaal gemiddelde, is de daling in Oldambt nog wat sterker. Hierdoor lag het percentage voor Oldambt in 2022 voor het eerst sinds 2003 (het eerste jaar uit de gemonitorde periode) onder het Nederlands gemiddelde. 

Naar geslacht, leeftijd en opleiding

Vlak na de eeuwwisseling lag het werkloosheidspercentage onder vrouwen ca. 2%-punt hoger dan onder mannen. Tijdens de crisis, rond 2014, is het werkloosheidspercentage onder mannen in het Oldambt harder gestegen dan onder vrouwen en kwam met een waarde van 9,0%, hoger uit dan onder vrouwen (8,3%). De werkloosheid onder mannen is vervolgens wel weer sneller gedaald, maar in 2019 dook het werkloosheidspercentage van vrouwen onder dat van mannen. In 2022 lagen de werkloosheidspercentages van mannen (3,3%) en vrouwen (3,5%) vrij dicht bij elkaar.

De werkloosheid in de leeftijdsgroep van 15-25 jaar (7%) is beduidend hoger dan in de leeftijdsgroepen 25-45 (2,8%) en 45-75 jaar (2,6%). Dit is lijn met het landelijke en provinciale beeld. Wel is opvallend dat vanaf 2021 het werkloosheidspercentage van Oldambt in de categorie 15 tot 25 jaar voor de eerste keer onder het landelijk gemiddelde uitkomt.

In de provincie en landelijk neemt de werkloosheid af bij een stijgende opleidingsgraad. Dit geldt niet helemaal voor het Oldambt. In het Oldambt is de werkloosheid onder hoger opgeleiden (3,3%) hoger dan gemiddeld in Nederland (2,7%). Daarmee komt die ook boven het werkloosheidspercentage van middelbaar opgeleiden in Oldambt uit. Opvallend is ook de sterke daling onder laag opgeleiden van 8,9% in 2018 naar 5,4% in 2019 en 2020. Hoewel het in 2021 weer enigszins is opgelopen naar 6,6%, heeft er in 2022 weer een stevige daling plaatsgevonden (4,1%). Daarmee kwam dat percentage van bóven het provinciale gemiddelde uit op ruim ónder het landelijk gemiddelde.

Arbeidsparticipatie

De arbeidsparticipatie in het Oldambt was in 2020 67,1% en daarmee is de arbeidsparticipatie in Oldambt op Westerwolde na de laagste binnen de provincie Groningen en ligt deze zo'n 5%-punt onder het landelijk gemiddelde. Wel is de arbeidsparticipatie in Oldambt tussen 2014 en 2022 sterk gestegen (+8,6%-punt). Dit is een sterkere stijging dan dat landelijk (6%-punt) en provinciaal (6,9%-punt) te zien valt. 

De arbeidsparticipatie onder mannen is 69,8% en onder vrouwen 64,2%, een verschil van 5,6%-punt. In 2005, het jaar waarin dit verschil het grootst was, was dit maar liefst 19,3%-punt.
Bij laaggeschoolden waren de laatste jaren grote schommelingen te zien qua arbeidsparticipatie. Hoewel deze in grote lijnen lijken samen te vallen met wat er provinciaal en landelijk gebeurt, zijn de stijgingen en dalingen vaak wel extremer. Vooral de sterke stijgingen tussen 2018-2019 (11,5%-punt) en 2021-2022 (8,8%-punt) zijn opvallend. 

Bron: CBS maart 2023: Arbeidsdeelname; regionale indeling 2021, bewerkt door provincie Groningen