Indicatoren werkloosheid

Stand

In 2020 was de werkloosheid in het Oldambt 4,3% (bron: CBS). Alleen in de gemeenten Groningen en Midden-Groningen lag het percentage hoger, maar in de meeste Groninger gemeenten was de werkloosheid lager dan in het Oldambt. Ook het landelijk gemiddelde van 3,8% ligt een stuk lager.

Verloop

Tot 2008 was het werkloosheidspercentage in Oldambt vrijwel gelijk aan het provinciale gemiddelde. Sinds de financiële crisis lag de werkloosheid in Oldambt daar, op enkele uitzonderingen na, steeds iets boven. In 2014 bereikte de werkloosheid in Oldambt een piek van 8,7%, ruimschoots het dubbele van vóór de financiële crisis. In 2019 daalde de werkloosheid naar 4,2%. Dat is -0,5%-punt onder die van 2008. In 2020 is het werkloosheidspercentage weer 0,1%-punt opgelopen, maar ligt nog steeds onder het niveau van 2008.

Naar geslacht, leeftijd en opleiding

Vlak na de eeuwwisseling lag het werkloosheidspercentage onder vrouwen ca. 2%-punt hoger dan onder mannen. Tijdens de crisis, rond 2014, is het werkloosheidspercentage onder mannen in het Oldambt harder gestegen dan onder vrouwen en kwam met een waarde van 9,0%, hoger uit dan onder vrouwen (8,3%). De werkloosheid onder mannen is vervolgens wel weer sneller gedaald, maar in 2019 dook het werkloosheidspercentage van vrouwen onder dat van mannen. In 2020 is dat van vrouwen weer iets gestegen terwijl dat van mannen gelijk is gebleven, waardoor de percentages nu weer bijna gelijk zijn.

De werkloosheid in de leeftijdsgroep van 15-25 jaar (9,8%) is beduidend hoger dan in de leeftijdsgroepen 25-45 (4,0%) en 45-75 jaar (2,9%). De verschillen tussen de leeftijdsgroepen komen overeen met het landelijke en provinciale beeld. In 2020 is de werkloosheid onder jongeren veel sterker gestegen (+2,2%-punt) dan onder de groep van 25-45 jaar (+0,7%-punt) en bij de 45+'ers is de werkloosheid ook in 2020 gedaald (-1,0%-punt).

In de provincie en landelijk neemt de werkloosheid af bij een stijgende opleidingsgraad. Dit geldt niet helemaal voor het Oldambt. In het Oldambt is de werkloosheid onder hoger opgeleiden (4,6%) fors hoger dan gemiddeld in Nederland (2,6%). Daarmee komt die ook boven het werkloosheidspercentage van middelbaar opgeleiden in Oldambt uit. Opvallend is ook de sterke daling onder laag opgeleiden van 8,9% in 2018 naar 5,4% in 2019 en 2020. Daarmee kwam dat percentage van bóven het provinciale gemiddelde uit op ruim ónder het landelijk gemiddelde.

Arbeidsparticipatie

De arbeidsparticipatie in het Oldambt was in 2020 62% en daarmee is de arbeidsparticipatie in Oldambt op Delfzijl en Westerwolde na de laagste binnen de provincie Groningen en ligt deze zo'n 6%-punt onder het landelijk gemiddelde. Wel is de arbeidsparticipatie in Oldambt in 2020 nog gestegen (+0,4%-punt) terwijl die over het algemeen is gedaald (-0,2%-punt voor de provincie Groningen).

De arbeidsparticipatie onder mannen is 66% en onder vrouwen 59%, een verschil van 7%-punt. 15 jaar geleden, in 2005 was het verschil bijna 3x zo groot.
Bij laaggeschoolden was de laatste jaren een daling te zien van de arbeidsparticipatie, terwijl landelijk en provinciaal de arbeidsparticipatie toeneemt. In 2019 maakt deze echter een sprong naar boven en kwam op het hoogste niveau van de afgelopen periode uit. In 2020 was er weer een kleine daling. De arbeidsparticipatie onder middelbaar geschoolden is sinds 2014 weer gestegen, vergelijkbaar met het landelijke gemiddelde en meer dan het provinciale gemiddelde, maar sinds 2019 is deze weer terug op het provinciaal gemiddelde.

Bron: CBS 17 februari 2020: Arbeidsdeelname; regionale indeling 2019, bewerkt door provincie Groningen