Indicatoren werkloosheid

Stand

In 2020 was de werkloosheid in de gemeente Pekela 4,0% (bron: CBS), 0,5%-punt onder het provinciale gemiddelde en 0,2%-punt boven het landelijk gemiddelde. Daarmee zit Pekela precies in het midden van de Groninger gemeenten.

Verloop

In 2008 was het werkloosheidspercentage in Pekela 4,5% en dat liep daarna op tot 8,5% in 2015, beide gelijk aan het provinciale gemiddelde. Op het hoogtepunt in 2015 werd de werkloosheid alleen door de Stad en de gemeente Delfzijl overtroffen. In Nederland was de daling van de werkloosheid al een jaar eerder ingezet en lag het percentage in 2015 1,6% lager. Sinds 2015 is in Pekela een constante daling ingezet en is het werkloosheidspercentage in 2019 uitgekomen op 3,8%, ruimschoots de laagste waarde in decennia. In 2020 steeg de werkloosheid weer 0,2%-punt, wat minder is dan gemiddeld in Nederland (+0,4%-punt). De daling sinds 2015 is sterker dan die van het landelijk gemiddelde. De regionale component is van 1,6%-punt in 2015 naar 0,2%-punt in 2020 gegaan. Het provinciale gemiddelde van de werkloosheid is sinds 2015 minder sterk gedaald dan voor Pekela waardoor het verschil vergroot is tot -0,5%-punt.

Naar geslacht, leeftijd en opleiding

Vóór de crisis lag het werkloosheidspercentage bij mannen vaak ca. 2%-punt lager dan het percentage bij vrouwen. Tijdens de crisis, rond 2014, oversteeg de werkloosheid onder mannen echter die van de vrouwen. Daarna is deze wel weer onder het percentage van vrouwen uitgekomen. In 2019 zakt het werkloosheidspercentage bij vrouwen ónder dat van mannen, om in 2020 weer wat harder te stijgen waardoor beide weer vrijwel gelijk zijn.

De werkloosheid onder jongeren lag medio jaren '00 ruim boven het landelijke en het provinciale gemiddelde. Die waarden zijn langzaam aan naar elkaar toegegroeid en sinds 2017 is de jeugdwerkloosheid in Pekela vrijwel gelijk aan het landelijk gemiddelde en daarmee lager dan het provinciale gemiddelde. Ook de stijging van +2,3%-punt in 2020 is vergelijkbaar met de landelijke trend.

Nadat de werkloosheid onder laag opgeleiden lange tijd gelijk op liep met het landelijk gemiddelde is die tijdens de financiële crisis minder gestegen dan gemiddeld. Tijdens de daarop volgende periode van herstel is dit weer gelijke tred blijven houden met het gemiddelde, ook met de stijging in 2020, maar dan ca. 1,5%-punt lager. De werkloosheid bij mensen met een middelbaar onderwijsniveau loopt sinds het begin van de financiële crisis vrijwel gelijk met het landelijke gemiddelde. De aantallen bij hoger opgeleiden zijn te klein om terug te zien in de statistieken.

Arbeidsparticipatie

De netto arbeidsparticipatie in Pekela zit iets onder het provinciale gemiddelde met 64% en daarmee aan de onderkant van de middenmoot van de Groninger gemeenten. De participatiegraad in Pekela ligt steeds ca. 5%-punt lager dan het landelijk gemiddelde.
Het verschil in participatiegraad tussen mannen en vrouwen is bijna 10%-punt, ongeveer half zo groot als 15 jaar geleden. De participatiegraad onder jongeren is relatief hoog en ligt zelfs boven het landelijk gemiddelde. 
De arbeidsparticipatie onder laagopgeleiden in Pekela ligt fors lager dan bij middelbaar en hoger opgeleiden, maar vlak onder het landelijk gemiddelde (-2%-punt). De participatiegraad onder hoger opgeleide is opvallend laag, in 2020 -8%-punt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Vanwege de lage aantallen van deze groep is het verloop van participatiegraad nogal grillig, maar wel vrijwel altijd ruim onder het landelijk gemiddelde.

Bron: CBS 17 februari 2020: Arbeidsdeelname; regionale indeling 2019, bewerkt door provincie Groningen