Indicatoren werkloosheid

Stand

In 2021 was de werkloosheid in de gemeente Pekela 4,0% (bron: CBS), net als in 2020, -0,9%-punt onder het provinciale gemiddelde en -0,2%-punt onder het landelijk gemiddelde. Daarmee zit Pekela in de middenmoot van de Groninger gemeenten.

Verloop

Vlak na de eeuwwisseling lag de werkloosheid in Pekela zo'n 2%-punt boven het landelijk gemiddelde.In 2008 was het werkloosheidspercentage in Pekela historisch laag met 4,5% en dat liep daarna op tot 8,5% in 2015, beide gelijk aan het provinciale gemiddelde. Op het hoogtepunt in 2015 werd de werkloosheid alleen door de Stad en de gemeente Delfzijl overtroffen. In Nederland was de daling van de werkloosheid al een jaar eerder ingezet en lag het percentage in 2015 1,6% lager. Sinds 2015 is in Pekela een constante daling ingezet en is het werkloosheidspercentage in 2019 uitgekomen op 3,8%, ruimschoots de laagste waarde in decennia. De daling sinds 2015 is sterker dan die van het landelijke gemiddelde. In 2020 steeg de werkloosheid weer 0,2%-punt, wat minder dan gemiddeld in Nederland (+0,4%-punt). Dit had te maken met de coronacrisis. In 2021 was de werkloosheid gelijk aan die van 2020, terwijl gemiddeld in de provincie en Nederland de werkloosheid juist weer steeg. Daardoor lag de werkloosheid in Pekela in 2021 onder het landelijk gemiddelde (-0,2%-punt).

Naar geslacht, leeftijd en opleiding

20 Jaar geleden lag het werkloosheidspercentage bij mannen vaak circa 2%-punt lager dan bij vrouwen. Tijdens de financiële crisis, rond 2014, oversteeg de werkloosheid onder mannen echter die van de vrouwen. Sindsdien wisselt het regelmatig of mannen dan wel vrouwen het laagste werkloosheidspercentage hebben. In 2021 lag de werkloosheid bij mannen weer +0,2%-punt boven dat van vrouwen.

De werkloosheid onder jongeren lag medio jaren '00 ruim boven het landelijke en het provinciale gemiddelde. Die waarden zijn langzaam aan naar elkaar toegegroeid en sinds 2017 is de jeugdwerkloosheid in Pekela vrijwel gelijk aan het landelijk gemiddelde en daarmee lager dan het provinciale gemiddelde. Ook de stijging van +2,3%-punt in 2020 is vergelijkbaar met de landelijke trend. Daarna daalde deze in Pekela terwijl die gemiddeld in Nederland juist steeg waardoor in 2021 de werkloosheid onder jongeren in Pekela -1,3%-punt lager ligt dan gemiddeld in Nederland.

Nadat de werkloosheid onder laag opgeleiden lange tijd gelijk op liep met het landelijk gemiddelde is die tijdens de financiële crisis minder gestegen dan gemiddeld. Tijdens de daarop volgende periode van herstel is dit min of meer gelijke tred blijven houden met het gemiddelde, ook met de stijging in 2020. In 2021 kwam de werkloosheid 2% onder het landelijke gemiddelde te liggen. De werkloosheid bij mensen met een middelbaar onderwijsniveau loopt sinds het begin van de financiële crisis vrijwel gelijk met het landelijke gemiddelde en liggen daar de laatste paar jaar zelfs een beetje onder. De aantallen bij hoger opgeleiden zijn te klein om terug te zien in de statistieken.

Arbeidsparticipatie

De totale netto arbeidsparticipatie in Pekela zit onder het provinciale en het landelijke gemiddelde met 67% en daarmee aan de onderkant van de middenmoot van de Groninger gemeenten. Het verschil met het landelijk gemiddelde wordt steeds kleiner. 20 jaar geleden was dat verschil ruim 7%-punt, in 2021 is dat verschil gehalveerd tot 3,4%-punt. Het verschil in participatiegraad tussen mannen en vrouwen is circa 9%-punt, ongeveer half zo groot als ruim 15 jaar geleden.
De participatiegraad onder jongeren is relatief hoog en ligt zelfs boven het landelijk gemiddelde, in tegenstelling tot die van de andere leeftijdsgroepen.
De arbeidsparticipatie onder laagopgeleiden in Pekela ligt zoals overal fors lager dan bij middelbaar en hoger opgeleiden, maar heeft het laatste jaar een relatief grote stijging gemaakt en kwam in Pekela zelfs boven het landelijk gemiddelde te liggen. De participatiegraad onder hoger opgeleiden is de laatste jaren weer gestegen, maar in 2021 nog -6%-punt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Vanwege de lage aantallen van deze groep is het verloop van participatiegraad nogal grillig, maar wel vrijwel altijd ruim onder het landelijk gemiddelde.

Bron: CBS 22 juli 2022: Arbeidsdeelname; regionale indeling 2021, bewerkt door provincie Groningen