Indicatoren werkloosheid

Stand

In 2020 was de werkloosheid in de gemeente Stadskanaal 3,9% (bron: CBS), +0,1%-punt boven het provinciale gemiddelde en +1,3% boven het landelijk gemiddelde. Van de 12 gemeenten in 2020 zijn er 4 met een hoger werkloosheidspercentage.

Verloop

In 2008 was het werkloosheidspercentage in Stadskanaal 4,5% en liep daarna op tot 7,9% in 2015, 0,6%-punt onder het provinciale gemiddelde. Op het hoogtepunt in 2015 waren er 6 Groninger gemeenten met een hogere werkloosheid dan Stadskanaal. In Nederland was de daling van de werkloosheid al een jaar eerder ingezet en lag het percentage in 2015 1,0%-punt lager. Sinds 2015 is een constante daling ingezet en in 2019 is het werkloosheidspercentage nog 3,7%, de laagste waarde in decennia. De stijging in 2020 van +0,2%-punt was kleiner dan gemiddeld in Nederland (+0,4%-punt).

Naar geslacht, leeftijd en opleiding

Vóór de crisis lag het werkloosheidspercentage onder mannen vaak meer dan 1%-punt lager dan het percentage bij vrouwen. Tijdens de crisis, van 2013 tot 2014, oversteeg de werkloosheid onder mannen echter die bij vrouwen. Daarna is deze wel weer onder het percentage van vrouwen uitgekomen, in 2019 was dat van vrouwen weer lager en in 2020 werd het verschil tussen het werkloosheidspercentage onder mannen en vrouwen nagenoeg nihil.

Over het algemeen is de werkloosheid onder jongeren veel hoger dan onder oudere leeftijdsgroepen. In Stadskanaal was de jeugdwerkloosheid vlak na de eeuwwisseling zelfs hoger dan het provinciaal gemiddelde en 3%-punt boven het landelijk gemiddelde. In 2019 daalde de jeugdwerkloosheid in Stadskanaal tot het landelijk gemiddelde van 6,7%. Dat is zelfs lager dan het vorige minimum in 2008. In 2020 is er weer een forse stijging van 2,4%-punt opgetreden, net zo groot als landelijk. In de middelste leeftijdsgroep is de werkloosheid in Stadkanaal steeds dichter bij het landelijk gemiddelde komen te liggen met in 2020 een lichte stijging. Voor de 45+ leeftijdsgroep heeft de daling nog doorgezet tot in 2020 en ligt de werkloosheid met 2,5% zelfs -0,3%-punt onder het landelijk gemiddelde en -1,6% punt onder de waarde van 2008.

De werkloosheid neemt af bij een stijgende opleidingsgraad. Het werkloosheidspercentage onder laag opgeleiden in Stadskanaal lag tijdens het hoogtepunt van de financiële crisis ruim ónder het landelijk gemiddelde en is in 2020 juist niet gestegen terwijl dat landelijk wel het geval is. Bij mensen met een middelbaar opleidingsniveau is de tendens vergelijkbaar maar zijn de verschillen met het landelijk gemiddeld wat kleiner én is er in 2020 wel sprake van een stijging. De aantallen bij hoger opgeleiden zijn te klein om terug te zien in de statistieken.

Arbeidsparticipatie

De netto arbeidsparticipatie in Stadskanaal is in 2020 63,5%. De laatste jaren was de participatiegraad dichter onder het provinciale gemiddelde komen te liggen, maar in 2020 is er in Stadskanaal een forse stap naar beneden gedaan van meer dan -1%-punt terwijl die gemiddeld maar weinig is gedaald. Daarmee is het verschil met het landelijk gemiddelde nu ca. 5%-punt, tegen 7%-punt in 2004.
De arbeidsparticipatie onder vrouwen is veel sterker gestegen dan die onder mannen. Bij de mannen ligt de arbeidsparticipatie in Stadskanaal de laatste jaren steeds rond het provinciale gemiddelde en in 2019 bijna 1,5%-punt daarboven. In 2020 is dat verschil weer verdwenen. Het verschil in participatiegraad tussen mannen en vrouwen is teruggebracht van 17%-punt in 2003 naar 10%-punt in 2020.
Bij jongeren is de arbeidsparticipatie sinds 2017 boven het landelijke gemiddelde uitgekomen.

Bron: CBS 17 februari 2020: Arbeidsdeelname; regionale indeling 2019, bewerkt door provincie Groningen