Indicatoren werkloosheid

Stand

In 2022 was de werkloosheid in de gemeente Stadskanaal 3,4% (bron: CBS), -0,1%-punt onder het landelijke gemiddelde en -0,6%-punt onder het provinciale gemiddelde. In de provincie zijn er maar 4 gemeenten met een lagere werkloosheid dan Stadskanaal.

Verloop

In 2008 was het werkloosheidspercentage in Stadskanaal 4,5% en liep daarna op tot 7,9% in 2015, 0,6%-punt onder het provinciale gemiddelde. Vanaf 2011 steeg de werkloosheid in Stadskanaal minder hard dan gemiddeld en kwam op z'n piek in 2015 0,6%-punt lager uit dan gemiddeld in de provincie maar wel 1,0%-punt hoger dan het landelijke gemiddelde. In de herstelperiode daarna liep de trend weer gelijk op. De coronaperiode lijkt Stadskanaal minder beïnvloed te hebben waardoor in 2020 de werkloosheid zelfs onder het landelijk gemiddelde is gekomen.

Naar geslacht, leeftijd en opleiding

Decennia geleden was de werkloosheid onder vrouwen vaak 1 - 2%-punt hoger dan die van mannen. In de aanloop naar de werkloosheidspiek in 2015 steeg de werkloosheid onder vrouwen relatief minder dan die onder mannen waardoor deze vrijwel gelijk kwamen te liggen. Sindsdien liggen de werkloosheidspercentage van mannen en vrouwen dicht bij elkaar en wisselen elkaar voor de laagste werkloosheid

Over het algemeen is de werkloosheid onder jongeren veel hoger dan onder oudere leeftijdsgroepen. In Stadskanaal was de jeugdwerkloosheid vlak na de eeuwwisseling hoger dan het provinciaal gemiddelde en 3%-punt boven het landelijk gemiddelde. De piek in de werkloosheid was in 2014, een jaar eerder dan bij de andere leeftijdsgroepen en het herstel daarna sterker. De jongste leeftijdscategorie is de laatste jaren ook het verste onder het landelijk gemiddelde terecht gekomen.

De werkloosheid neemt af bij een stijgende opleidingsgraad. Het werkloosheidspercentage onder laag opgeleiden in Stadskanaal lag tijdens het hoogtepunt van de financiële crisis ruim ónder het landelijk gemiddelde en is in de coronaperiode juist niet gestegen terwijl dat landelijk wel het geval is. Bij mensen met een middelbaar opleidingsniveau is de tendens vergelijkbaar maar zijn de verschillen met het landelijk gemiddeld wat kleiner én was er in 2020 wel sprake van een stijging. De aantallen bij hoger opgeleiden zijn te klein om terug te zien in de statistieken.

Arbeidsparticipatie

De netto arbeidsparticipatie in Stadskanaal is in 2022 68,5%, en zit daarmee in de middenmoot. De tendens om dichter onder het provinciale gemiddelde te komen is sinds de coronaperiode weer omgekeerd. Dat geld echter niet voor alle leeftijdsgroepen. Onder jongeren is de arbeidsparticipatie zelf boven het landelijk gemiddelde uitgestegen.
Het verschil tussen mannen en vrouwen is sinds 2003 gehalveerd en bedraagt nog ruim 8%, net als landelijk. Provinciaal is het verschil teruggebracht tot 6%

Bron: CBS februari 2023: Arbeidsdeelname; regionale indeling 2021, bewerkt door provincie Groningen