Kaarten cumulatieve geluidscontouren

Wat zie je?

Wij willen een goede leefomgevingskwaliteit waarborgen. Daarvoor hebben we (in de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl) bepaald dat woningen geen hogere cumulatieve geluidbelasting (LCUM) 65 decibel (dB). De indicator die we bij deze doelstelling hanteren is de aantallen woningen per klasse dB LCUM 55-60, 61, 62, 63, 64, 65, >65 dB, per gebied (Eemsmond/Delfzijl). De bovenstaande kaarten laten de berekende cumulatieve geluidsbelasting verzoorzaakt door industrie, windparken, scheepvaart, spoor-, lucht- en wegverkeer in de Eemshaven en rondom Delfijl zien, met als peildata 1 januari 2018 en 1 januari 2020. Je ziet dat het aantal woningen per Lcum-klasse in Delfzijl enigszins toeneemt. Ook zie je dat de contouren voor de situatie 2020 niet stoppen bij de zeedijk. Dit is een keuze geweest om het zo weer te geven, omdat het de werkelijke situatie beter weergeeft. Voor bedrijven en windturbines is gerekend met de hoeveelheid geluid die volgens de vergunning mag worden geproduceerd. Industrielawaai is genormeerd op een dag-gemiddelde. Dat betekent dat gerekend wordt met de hoeveelheid geluid die maximaal op een dag mag worden geproduceerd. Bij weg- en railverkeer, windturbines en luchtvaart wordt gerekend met jaar-gemiddelden. Zie voor meer achtergrondinformatie deze beschrijving PDF-logo van de opbouw van de gebruikte geluidsmodellen en -berekeningen.

In de grafieken onder de kaarten is het aantal woningen per klasse van de cumulatieve geluidsbelasting te zien. Om de ontwikkeling goed te kunnen volgen, is de 5- dB klasse onder 65 dB verdeeld in klassen van 1 dB. Op de kaart is te zien dat de grens van 65 dB in Delfzijl bij geen enkele woning wordt overschreden en in de Eemshaven op 2 woningen, die niet meetellen omdat de bewoners initiatiefnemers van een windmolen zijn. 

Wat monitoren we?

Met de kaarten en de tabellen monitoren wij welke gevolgen ontwikkelingen hebben en of er een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor de bewoners van dit gebied blijft bestaan. Hierbij worden alleen woningen die een relevante geluidsbelasting kunnen krijgen meegenomen. Daarbij is gekozen voor de woningen binnen een afstand van 1500 meter van de gebieden voor windparken. Als er woningen (dreigen te) worden blootgesteld aan een LCUM hoger dan 65 dB, dan zal naar maatregelen worden gezocht om de geluidsbelasting op deze woningen te beperken. De cumulatieve geluidsbelasting monitoren wij modelmatig. Naast de hier beschreven en getoonde resultaten van berekeningen voeren wij ook permanente geluidmetingen uit. De resultaten daarvan zijn ook te zien.

De kaarten en tabellen worden jaarlijks geactualiseerd, mits er relevante wijzigingen hebben plaatsgevonden en data hiervan beschikbaar zijn.

Bron: provincie Groningen, mei 2020.