Geluidmeetnet

We monitoren in de Eemsdelta de ontwikkeling van het geluid. We hebben hier namelijk in de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl normen voor gesteld. Dit gebeurt met berekeningen op basis van 3D-geluidmodellen, waarin de geluidbronnen zijn opgenomen en de hele omgeving wordt "nagebootst". Er zijn modellen voor weg- en railverkeer, industrie, windturbines, lucht- en scheepvaart. Met omrekenfactoren naar de mate van hinderlijkheid berekenen we daarmee de cumulatieve geluidbelasting (LCUM in decibel). 

We hebben in 2018 ook vier permanente geluidmeters geplaatst en in mei 2020 een vijfde meter. We willen naast het berekenen van geluid met een model het geluid namelijk ook méten. Er staan er drie in de buurt van de Eemshaven en twee in de buurt van industrieterrein Oosterhorn.

De meetpunten zijn bedoeld om de langjarige ontwikkeling van het geluid te volgen.