Geluidcontouren windparken

Wat zie je?

Bovenstaande kaarten en bijbehorende tabellen laten de geluidsbelasting veroorzaakt door windparken rondom de Eemshaven en Delfzijl zien. Het gaat hier om de feitelijk gerealiseerde windparken. De geluidsbelasting is gebaseerd op wat er in vergunningen is toegestaan. Vanwege wettelijke bepalingen zijn alleen turbines van na 1 januari 2011 in het model betrokken en dus ook te zien. Windturbines die voor de inwerkingtreding van de dit onderdeel van het Activiteitenbesluit zijn gebouwd, hoeven niet aan deze regels van het Activiteitenbesluit te voldoen. De berekeningen zijn uitgevoerd met een akoestische rekenmodel voor geluid van windturbines. De weergegeven geluidsbelasting is een jaargemiddelde, aangeduid in dB Lden. Dit betekent dat de werkelijke geluidsbelasting op een willekeurig moment hoger of lager kan zijn dan de geluidsbelasting op de kaart. In de tabellen onder de kaarten is het aantal blootgestelde woningen per geluidsbelastingklasse te zien. Om de ontwikkeling goed te kunnen volgen is de klasse onder 47 dB verdeeld in klassen van 1 dB. Op 1 januari 2018 waren er in dit gebied geen woningen blootgesteld aan een geluidsbelasting hoger dan 42 dB, veroorzaakt door (afzonderlijke) windparken.

Wat monitoren we?

Met deze kaarten en tabellen monitoren wij het geluid van windturbines. Hierbij zijn alleen woningen binnen een straal van 1500 meter rondom de grenzen van de windparken meegenomen. Het geluid van meerdere windparken en/of individuele windturbines wordt begrensd door de norm voor de cumulatieve geluidsbelasting: 65 dB LCUM. Bij de bepaling van de cumulatieve geluidsbelasting rekenen we geluid van alle turbines samen en ook het geluid van andere bronnen mee. Zie voor de ontwikkeling van de cumulatieve geluidsbelasting in de Eemsdelta het subthema cumulatie van geluid.

De kaarten en tabellen worden in principe tweejaarlijks geactualiseerd, tenzij er nieuwe windparken bijkomen, dan eerder. 

1 De beoordelingsgrootheden Lden en Lnight zijn gedefinieerd in Europese Richtlijn nr. 2002/49/EG inzake evaluatie en beheersing van omgevingslawaai.

Bron: provincie Groningen juni 2018.