Asbestverdachte daken

Wat zie je?

De bovenstaande kaart en de tabellen laten het aantal asbestverdachte daken per gemeente zien. De aantallen zijn totalen binnen vijf vierkante kilometer en onderverdeeld in de bestemmingen agrarisch, wonen en industrie. Het totaal aantal asbestverdachte daken wordt niet getoond wanneer er minder dan zes verdachte daken aanwezig zijn. Op de kaart is te zien dat het buitengebied in de provincie Groningen een hoger percentage asbestverdachte daken heeft dan het stedelijk gebied. Dit komt omdat er in het buitengebied vele agrarische en en voormalig agrarische gebouwen aanwezig zijn. Deze gebouwen hebben over het algemeen een groot dakoppervlakte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schuren en stallen. De tabellen en de kaart laten zien dat er ook per gemeente grote verschillen zijn in het aantal asbestverdachte daken. 

Wat monitoren we?

De asbestdakenkaart geeft inzicht in de totale hoeveelheid asbestverdachte daken in de provincie Groningen. Aan de hand van deze kaart monitoren we de sanering van asbestdaken.
Uit de asbestinventarisatie in 2020 blijkt dat er ongeveer 10.222 objecten als asbestverdacht zijn aangewezen. Uit de 1e monitoring in 2022 blijkt dat er 883 objecten niet meer als asbestverdacht worden aangemerkt.
Dit kan zijn omdat het dak vernieuwd c.q. gesaneerd is of omdat het gehele pand is gesloopt. De kaarten en tabellen laten zien met hoeveel het aantal asbestverdachte daken per bestemming (Agrarisch, Wonen, Industrie) is verminderd.

Achtergrond

In 2020 heeft de provincie een (onafhankelijke) asbestinventarisatie bij alle Groninger gemeenten laten uitvoeren. Hiervoor is gebruik gemaakt van luchtfoto's. Op basis van de resultaten van deze asbestinventarisatie is de asbestdakenkaart gemaakt. Deze kaart geeft een eerste indicatie of een dak asbest bevat of niet. Hierbij is onder andere gekeken naar het bouwjaar van gebouwen en de hellingshoek van de daken. Sinds 1993 is het gebruik van asbest in daken wettelijk verboden. Daarom zijn alleen de gebouwen met daken een bouwjaar vanaf 1994 ge├»nventariseerd en in deze kaart meegenomen. Omdat asbest(platen) voornamelijk werden aangebracht op hellende daken, is in de weergave van de oppervlakte in mrekening gehouden met de hellingshoekEr is onderscheid gemaakt tussen de bestemmingen woningen, industrie en agrarisch. 

Hoe is de asbestdakenkaart gemaakt?

De asbestdakenkaart is gemaakt op basis van bestaande luchtfoto's. Daarnaast is gebruik gemaakt van informatie uit de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen), de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) en WOZ-gegevens van gemeentes. 

Kan de kaart fouten bevatten?

De asbestdakenkaart geeft een eerste indicatie of een dak asbest bevat of niet. De kaart is gemaakt op basis van bestaande luchtfoto's en kan door de automatische verwerking fouten bevatten. De kaart is tot stand gekomen door een bureau inventarisatie waarbij alle daken zijn geïnspecteerd door asbestdeskundigen. Er zijn geen terreininspecties uitgevoerd.

Bron: provincie Groningen, september 2023.