Geurmeldingen

Wat zie je?


Tabblad 1: Meldingen per jaar

Hier zie je de trend in het aantal meldingen van de afgelopen 21 jaar op het gebied van geur. Het meerjarenoverzicht toont een schommeling in het aantal meldingen, met een duidelijke daling van het aantal meldingen sinds het jaar 2014. De daling is te verklaren uit het feit dat een aantal meldingen sinds 2014 niet meer binnenkomt bij de provincie, maar bij gemeenten. De bevoegdheid over een flink aantal bedrijven is sindsdien van de provincie naar gemeenten gegaan. Daarnaast zijn schommelingen soms te verklaren door overlastsituaties bij specifieke bedrijven. Afgezien daarvan is ook sinds 2014 is een dalende trend te zien in het aantal meldingen.

Tabblad 2: Aantal meldingen uitgesplitst

In het tweede tabblad tonen we het aantal meldingen vanaf 2017 per maand. Aangezien we het aantal meldingen sinds 2017 per maand bijhouden, zijn daarbij ook schommelingen in de maanden te zien. In de onderste staafdiagram (Per bedrijf) tonen we de vermoedelijke veroorzakers van de geurhinder. Op de kaart laten we zien wat de locatie is van de meldingen. Te zien is dat de meldingen zich concentreren op een aantal plekken in de provincie en dat de bedrijven met de meeste meldingen ook in verhouding de meeste geurhinder veroorzaken.

Wat monitoren we?

We hebben ons in het Milieuplan 2017-2020 (verlengd tot 1 januari 2023) ten doel gesteld dat we voor de gehele provincie 30 % minder geurmeldingen willen. Het gemiddeld aantal meldingen over de periode 2014-2016 was 162 per jaar. Dat betekent dat op 1 januari 2021 het aantal meldingen op jaarbasis gedaald moest zijn van 162 (gemiddelde 2014-2016) meldingen naar 113 (= 70 % van 162) meldingen. De trend laat zien dat dit doel behaald is. En ook nu nog is sprake van een daling in het aantal meldingen.

Door het actuele aantal meldingen per maand bij te houden, kunnen we mogelijk beter afleiden wat de oorzaken kunnen zijn van toe- en afname van meldingen. Ook monitoren we de vermoedelijke bron(nen) van de ondervonden hinder en de locatie waar de hinder optreedt. Deze informatie nemen we mee bij het actualiseren van vergunningen en vergelijken we met de geurcontouren rondom bedrijven.

We zijn voornemens om ook de doorlooptijd van meldingen te gaan monitoren. We verwachten dat deze ter zijner tijd beschikbaar zullen zijn en via de monitor kunnen worden gedeeld.

De tabellen en kaart actualiseren we momenteel elk half jaar.

Bron: provincie Groningen, mei 2022. De meldingen komen binnen bij het loket van de provincie Groningen of de OmgevingsDienst Groningen.