Blootstelling stikstofoxiden en fijnstof

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) monitort de concentratie van stikstofdioxide en fijnstof in Nederland in de lucht. Het NSL heeft twee hoofddoelen:

  1. Het verbeteren van de luchtkwaliteit voor de volksgezondheid, zodat aan de Europese grenswaarden wordt voldaan.
  2. Het bieden van ruimte voor ruimtelijke projecten en faciliteren van de onderbouwing daarvan voor luchtkwaliteit.

Er bestaan in Groningen op dit moment geen knelpunten als het gaat om bestaande en mogelijke grenswaarde-overschrijdingen van deze stoffen. We monitoren de luchtkwaliteit in Groningen daarom ook door middel van bevolkingsgewogen concentraties op leefniveau, zodat ook inzicht wordt verkregen in de luchtkwaliteit in de leefomgeving. Op deze manier wordt het effect van de algemene uitstoot van stikstofoxiden en fijnstof in Groningen en niet zozeer de uitstoot in Groningen in beeld gebracht.