Jaarlijkse emissie luchtverontreinigende stoffen

Wat zie je?

In de bovenstaande grafiek zie je de ontwikkeling van de uitstoot van vier belangrijke stofsoorten (top 4), namelijk: fijnstof, kooldioxide (CO2), stikstofoxiden (NOx) en zware metalen, volgens de E-PRTR registratie. Deze stoffen zijn belangrijke indicatoren voor de luchtkwaliteit en dit dashboard laat zien wat de bijdrage is van de zware industrie aan de uitstoot van deze stoffen in Groningen en Nederland. In het tweede tabblad bevat een overzicht van deze stoffen aangevuld met aanverwante stoffen, zoals ammoniak, methaan en zwaveloxide.

De grafiek toont standaard de meerjarentrend in Groningen. Als je deze wilt vergelijken met de meerjarentrend van Nederland, kun je links van de grafiek vergelijken met de rest van Nederland door vergelijken aan te klikken. Verder kun je in tabblad twee kiezen of je de meerjarentrend voor alle stoffen of per individuele stof onder de categorie zware metalen of gassen wilt raadplegen. Als je met de cursor beweegt over de lijn in de grafiek, krijg je meer achtergrondinformatie over bijvoorbeeld het soort en aantal bedrijven dat deze stoffen uitstoot. Om Groningen goed te kunnen vergelijken met de rest van Nederland toont de grafief niet de ontwikkeling van de uitstoot in hoeveelheden, maar verhoudingsgewijs. Door met de cursor over de grafiek te bewegen, kun je de hoeveelheden raadplegen.

Wat monitoren we?

De getoonde gegevens dienen als beleidsinformatie en niet zozeer als middel om ons beleid te monitoren. Aan de hand van deze tabel kunnen we zien hoe de uitstoot van verontreinigende stoffen in de lucht van bedrijven in Groningen in relatie tot heel Nederland zich ontwikkelt. Op basis daarvan kunnen we besluiten om het beleid indien nodig verder aan te scherpen. De Rijksoverheid gebruikt grenswaarden en normen voor de blootstelling (emmissie) aan deze stoffen en niet voor de uitstoot (emissie). Omdat wij op dit moment geen gegevens hebben over de verspreiding van de uitgestoten stoffen, dus de blootstelling, kunnen wij deze gegevens niet toetsen aan deze grenswaarden en normen.

Achtergrond

De Emissieregistratie verzamelt informatie over de emissies van circa 350, voor het milieubeleid relevante, stoffen en stofgroepen naar onder andere de lucht. Hiermee kunnen we de uitstoot van voor ons relevante stoffen monitoren. Bedrijven die qua uitstoot boven de capaciteitsdrempel uitkomen, moeten volgens Europese en landelijke wetgeving jaarlijks een milieurapportage indienen. Deze rapportage laat zien hoeveel stoffen er naar de lucht, water en bodem zijn uitgestoten. Bij de monitoring van de luchtkwaliteit hebben wij gekozen voor de verontreinigingsgroepen zware metalen en gassen, omdat deze de meeste impact hebben op de luchtkwaliteit voor zover het gezondheidseffecten betreft. Verontreinigingsgroepen die niet voorkomen in Groningen zijn niet meegenomen. De bovenstaande verontreinigende stoffen zijn gegroepeerd en kunnen nog verder worden onderverdeeld in individuele stoffen. Om de grafiek overzichtelijk te houden, hebben we gekozen voor de manier waarop Europese emissie registratie (E-PRTR) deze informatie toont.

Bedrijven zijn wettelijk verplicht om de Beste Beschikbare Technieken (BBT) toe te passen om de uitstoot van deze stoffen zoveel mogelijk te beperken. Veehouderijen, ook een belangrijke bron van luchtemissies, vallen niet onder de bevoegdheid van de provincie, maar van de gemeenten en vormen daarom geen onderdeel van deze monitor. 

De bovenstaande tabellen actualiseren we, jaarlijks zodra de nieuwe gegevens gepubliceerd worden. Op dit moment is nog niet bekend wanneer dit gebeurt.

Bron:  European-Pollutant Release and Transfer Register, 2021.