Delfstoffenwinning

Wat zie je?

De jaarlijkse hoeveelheid zout die gewonnen wordt is vrij stabiel. Jaarlijks wordt zo'n 3 miljoen ton zout gewonnen, waarvan ca. 90% door Akzo Nobel en 10% door Nedmag. 

Ons beleid

De winning van zout vindt plaats via ontgrondingen. De Ontgrondingenwet vormt hiervoor het kader. Bij de uitvoering van ontgrondingen richt ons beleid zich in de eerste plaats op de veiligheid van mens en milieu. Wij hanteren daarom een standpunt waarbij de initiatiefnemer onomstotelijk in het winningsplan dient aan te tonen dat de zoutwinningsactiviteit, gedurende de hele levenscyclus van de productielocatie, veilig kan plaatsvinden. Ook op de lange(re) termijn.

Daarnaast vormt zoutwinning een belangrijke bron van werkgelegenheid in onze provincie en draagt als zodanig bij aan de welvaart van onze provincie. Het volledige beleid ten aanzien van zoutwinning is opgenomen in de nota ondergrond. 

 Bron: Provincie Groningen.

Foto: NedMag B.V.