Indicatoren Fietsgebruik


Wat zie je?

Er wordt meer gefietst sinds een kleine dip in 2016. Dat blijkt uit zowel cijfers van het CBS over het gemiddelde aantal fietskilometers per inwoner van Groningen per dag, als uit een enquête die de provincie eind 2019 heeft uitgevoerd (de cijfers over 2020 zijn hierin nog niet verwerkt). In de Fietsstrategie 2016 - 2025 van de provincie is als doel gesteld dat de afgelegde afstand per persoon stijgt met 10% ten opzichte van 2014 (dus van 3,07 naar 3,37 kilometer per dag). In 2019 werd er 3,21 kilometer per dag gefietst. Er is dus nog een opgave om het fietsgebruik te stimuleren. Daarnaast zie je met welke motieven en frequentie gefietst wordt in onze provincie en wat de belangrijkste redenen en belemmeringen zijn om te fietsen. Met de filter boven de tabellen kunnen de resultaten per gemeente geraadpleegd worden.

Wat valt op?
Inzicht in de factoren die het fietsgebruik stimuleren of belemmeren kan gebruikt worden om te bepalen waar de provincie op moet inzetten om het fietsgebruik te vergroten. Het valt echter op dat belangrijkste belemmerende factoren geen factoren zijn waar de provincie invloed op heeft (bijvoorbeeld het weer of persoonlijke omstandigheden). Als gekeken wordt naar redenen om wel te fietsen, dan heeft dat vooral te maken met gezondheid, het milieu en de fiets als voordelig alternatief. Op die punten zal in communicatie over de fiets dus de nadruk worden gelegd.

Hoe zijn deze cijfers bepaald?
De basis van het gemiddelde aantal fietskilometers per inwoner van Groningen per dag is het onderzoek Onderweg in Nederland van het CBS. Dit onderzoek monitort doorlopend het verplaatsingsgedrag van Nederlanders. Dit gebeurt met enquêtes onder inwoners. Uit dit onderzoek zijn de fietsafstanden geselecteerd van alle fietsritten die worden afgelegd door inwoners van Groningen.

Daarnaast heeft de provincie eind 2019 een fietsenquête uitgevoerd onder 937 respondenten, waarin vragen werden gesteld over hun fietsgebruik en -beleving. Hierin is onder andere gevraagd hoeveel en waarom de respondenten wel of niet fietsen.

Bron: CBS ODIN (Meer informatie: www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/onderweg-in-nederland) en Fietsenquête provincie Groningen 2019