Indicatoren Fietsgebruik


Wat zie je?

Het Programma Mobiliteit van september 2022 heeft als doelstelling om het aantal fietskilometers in 2027 met 20% te laten groeien t.o.v. 2017. Dit is weergegeven met de oranje lijn in de grafiek. In 2021 werd er 2,39 kilometer per dag gefietst, terwijl dit volgens de ambitie iets meer dan 3,0 kilometer zou moeten zijn. Er is dus nog een opgave om het fietsgebruik te stimuleren. Een deel van de afname van fietskilometers kan echter ook verklaard worden door het toegenomen thuiswerken na de coronaperiode.

De andere tabbladen geven nader inzicht in de verandering in fietsgebruik en in de motieven en frequentie waarmee gefietst wordt in onze provincie.

Wat valt op?
Na een kleine vermindering van het aantal fietskilometers in 2016 en 2017 ligt het aantal fietskilometers in 2018 en 2019 weer op het niveau van 2015. Vanaf 2020 daalt het aantal kilometers echter weer, waarschijnlijk veroorzaakt door de coronapandemie. Dit blijkt uit de tabbladen die nader inzicht geven in de verandering in fietsgebruik voor corona (2019) en na corona (2022). Het aantal woonwerk-verplaatsingen is afgenomen, waarschijnlijk doordat men meer is gaan thuiswerken: thuiswerken staat op plek 2 als reden om minder te fietsen. Men is daarentegen wel meer recreatief gaan fietsen. Woon-werkverplaatsingen worden dagelijks afgelegd en genereren daarmee meer kilometers dan incidentele recreatieve verplaatsingen. Hierdoor daalt het aantal fietskilometers per persoon per dag.

Hoe zijn deze cijfers bepaald?
De basis van het gemiddelde aantal fietskilometers per inwoner van Groningen per dag is het onderzoek Onderweg in Nederland (ODIN) van het CBS. Dit onderzoek monitort doorlopend het verplaatsingsgedrag van Nederlanders. Dit gebeurt met enquêtes onder inwoners. Uit dit onderzoek zijn de fietsafstanden geselecteerd van alle fietsritten die worden afgelegd door inwoners van Groningen.

Daarnaast heeft de provincie eind 2019 en begin 2022 een fietsenquête uitgevoerd een representatief panel van inwoners van Groningen, waarin vragen werden gesteld over hun fietsgebruik en -beleving. Hierin is onder andere gevraagd hoeveel en waarom de respondenten wel of niet fietsen. Met deze enquête kunnen we een goede vergelijking maken met de situatie voor corona en net na corona.

Bron: CBS ODIN (Meer informatie: www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/onderweg-in-nederland) en Fietsenquête provincie Groningen 2019