Indicatoren Stiltegebieden

Wat zie je?

Op bovenstaande kaart zijn de stiltegebieden en de aandachtsgebieden voor stilte (en duisternis) aangegeven. Deze gebieden zijn vastgelegd in de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. Hierin staat omschreven welke regels gelden binnen stiltegebieden en wat we willen bereiken met de aandachtsgebieden voor stilte. 

Wat monitoren we?

Om de effecten van het beleid te monitoren gaan we de maatregelen in kaart brengen die zijn genomen om de stilte in de verschillende gebieden te versterken. Het aantal aangelegde kilometers stil asfalt in en bij de aandachtsgebieden voor stilte is daar een voorbeeld van. Een uitbreiding van het aantal hectares aan stiltegebieden is ook een mogelijkheid. 

Achtergrond

Voor 2022  gaan we het beleid ten aanzien van stiltegebieden evalueren. We willen weten of het beleid effectief is en of er behoefte en noodzaak is om meer stiltegebieden te creëren. Daarmee kan het aantal hectares aan stiltegebieden eventueel worden vergroot en wordt de kernkwaliteit stilte nog beter beschermd.

Bron: Provincie Groningen, juni 2021.

Achtergrond

Provinciale rol

De provincie kan met behulp van verschillende beleidsinstrumenten invloed uitoefenen op stilte. In samenwerking met betrokken partijen zoals gemeenten, Rijkswaterstaat en maatschappelijke organisaties vormen we ons beleid. Vanuit deze uitgangspositie zijn we trekker en oefenen we zoveel mogelijk invloed uit op het versterken van de kernkwaliteit stilte binnen de provincie. 

Ons beleid

In ons beleid hebben we drie stiltegebieden aangewezen: de Wadden (met uitzondering van de vaargeulen), gedeelten van het Eems-Dollardgebied en de oevers van het Schildmeer. Voor deze gebieden gelden specifieke regels die ervoor zorgen dat stilte behouden blijft in deze gebieden. Ook hebben we twee aandachtsgebieden voor stilte aangewezen. Ze liggen in de gemeenten Westerwolde en de voormalige gemeente Winsum, ten westen van de provinciale weg Groningen-Winsum. In deze aandachtsgebieden treffen we stimuleringsmaatregelen, zoals de aanleg van stil asfalt. Ook geven we gemeenten advies over hoe ze rekening kunnen houden met stilte voor deze gebieden wanneer hier activiteiten plaatsvinden zoals de bouw van nieuwe woningen.

Beleidsdoelstellingen

We hebben de volgende doelstellingen:

  • we willen het huidige geluidsniveau in de stiltegebieden handhaven en verbeteren; en
  • we willen het huidige geluidsniveau in de aandachtsgebieden verbeteren door stimuleringsmaatregelen te treffen.

Beleidsinstrumenten

Onze instrumenten om de bovenstaande doelen te bereiken zijn ruimtelijke regelgeving, vergunning- en ontheffingsverlening, toezicht en handhaving. 

Soorten gebieden

Aandachtsgebieden voor stilte en stiltegebieden zijn twee verschillende soorten gebieden. Binnen stiltegebieden is specifieke regelgeving van toepassing die is opgenomen in de Omgevingsverordening. De regels voor deze gebieden zorgen ervoor dat er geen activiteiten mogen plaatsvinden die meer lawaai veroorzaken dan de natuurlijke heersende stilte. Een aandachtsgebied hoeft niet aan bepaalde voorwaarden te voldoen. We houden wel rekening met al onze activiteiten in het gebied en of deze de stilte kunnen versterken. Ook proberen we andere organisaties te beïnvloeden zodat ook zij rekening houden met stilte in zo'n gebied.