Indicator verkeersveiligheid

Wat zie je?

In onze provincie zijn er ieder jaar rond de 20 dodelijke verkeersslachtoffers te betreuren. Het doorzetten van een daling in het aantal verkeersslachtoffers, doden en gewonden, stagneert. Daarom wordt er met het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) steviger ingezet op het reduceren van het aantal verkeersslachtoffers en een NUL-ambitie geïntroduceerd voor de lange termijn (NUL verkeersslachtoffers in 2050). Hiermee wordt aangegeven dat iedere verkeersslachtoffer er één te veel is. De cijfers maken duidelijk dat dit een forse opgave is. Nieuw in deze aangescherpte verkeersveiligheidsaanpak is de zogenaamde risico-benadering. Er wordt niet langer alleen gekeken naar locaties waar veel ongevallen hebben plaatsgevonden maar ook naar risicovolle wegen, locaties en doelgroepen. Bijvoorbeeld een plek waar fietsers een provinciale weg moeten oversteken en waar het autoverkeer te hard rijdt kan aanleiding zijn om iets te doen.

In de jaren 2010 t/m 2013 heeft de Politie het aantal ziekenhuisgewonden niet geregistreerd. Met ingang van 2014 is de registratie wel weer gestart maar is op een andere manier opgezet dan tot 2010 het geval was. Daarom laten de aantallen tot 2010 en vanaf 2014 zich niet met elkaar te vergelijken.

 

 Bron: Provincie Groningen