Indicatoren Werkloosheid

Stand
In 2020 was het werkloosheidspercentage in de provincie Groningen 4,9%. In de gemeente Groningen was het werkloosheidspercentage het hoogst met 6,0%, gevolgd door Midden-Groningen (5,0%) en Oldambt (4,3%). In de gemeente Het Hogeland was het werkloosheidspercentage het laagst met 3,2%. Het landelijke gemiddelde lag op 3,8%. 
De werkloze beroepsbevolking wordt bepaald volgens de richtlijnen van de International Labour Organization (ILO). Deze omvat alle personen van 15 - 75 jaar zonder betaald werk, die actief op zoek zijn naar werk en daarvoor ook beschikbaar zijn.

Verloop
In 2008 was het werkloosheidspercentage 4,5%. De werkloosheid liep daarna op tot 8,5% in 2015. Sinds 2015 is een daling ingezet en is het werkloosheidspercentage gedaald naar 4,4% in 2019 om daarna +0,5%-punt te stijgen in 2021. Landelijk bedroeg de stijging naar 2021 +0,8%-punt. 

Werkloosheid naar geslacht, leeftijd en opleiding
Tijdens het 1ste de van de financiële crisis, van 2008 tot 2014, is de werkloosheid onder vrouwen in de provincie Groningen dichter bij het landelijk gemiddelde komen te liggen (provincie 8,0%, landelijk 7,8%). In 2015 daalde het landelijke gemiddelde naar 7,3%, terwijl het percentage in de provincie gelijk bleef. In de jaren daaropvolgend daalde de werkloosheid in de provincie ook, naar 4,1% in 2019 (landelijk 3,4%).
Onder mannen was het werkloosheidspercentage tijdens de crisis, rond 2014, aanzienlijk hoger dan het landelijke gemiddelde (provincie 8,9%, landelijk 7,2%). In 2015 bleef het provinciale percentage gelijk, terwijl landelijk de werkloosheid onder mannen daalde. De laatste jaren neemt het verschil tussen werkloosheid onder mannen in de provincie en landelijk verder af (respectievelijk 4,6% en 3,7%).
Van 2019 naar 2021 is de werkloosheid onder mannen eerst verder gedaald en daarna harder gestegen, terwijl dat bij vrouwen eerste sterk en later minder sterk is gestegen.

De werkloosheid in de leeftijdscategorie 15-25 jaar is, zowel provinciaal als landelijk, beduidend hoger dan voor de leeftijdsgroepen 25-45 en 45-75 jaar. Tussen 2015 en 2016 vindt er nog een stijging van de werkloosheid plaats in de leeftijdscategorie 15-25 jaar (+1%), terwijl in de andere categorieën en landelijk de daling al was ingezet.
Duidelijk is ook zichtbaar dat in het 1e corona-jaar de werkloosheid onder jongeren sterk gestegen is terwijl voor de oudere leeftijdsgroepen er een veel mindere stijging of zelfs nogsteeds een daling zichtbaar is. In het 2e corona-jaar is de werkloosheid in de provincie onder jongeren duidelijk is gedaald terwijl die elders is doorgestegen.

Tijdens de financiële crisis, rond 2014, is de werkloosheid onder lager opgeleiden harder gestegen dan bij middelbaar en hoger opgeleiden. In 2014 langs het percentage bij lager opgeleiden op 14,4%, middelbaar opgeleiden 8,3% en bij hoger opgeleiden op 4,3%. De werkloosheid neemt ook af bij een stijgende opleidingsgraad. In 2020 is het werkloosheidspercentage onder lager opgeleiden 8,7%, middelbaar opgeleiden 4,4% en hoger opgeleiden 2,9%. Het verschil tussen het provinciale gemiddelde en het landelijke gemiddelde is afgenomen, ook bij een hoger opleidingsniveau (verschil l.o 1,9%, m.o 1,7% en h.o. 0,5%).
In de corona-jaren is de werkloosheid onder de lager opgeleiden, met name in de Stad, eerst harder gestegen en daarna harder gedaald dan bij de hoger opgeleiden.

Arbeidsparticipatie
De netto-arbeidsparticipatie (aandeel van de werkzame beroepsbevolking (15 tot 65 jaar) in de potentiële beroepsbevolking) is in 2021 in de provincie Groningen ruim 68% tegen ruim 70% landelijk. Hiermee is de netto-arbeidsparticipatie weer vergelijkbaar met die van vóór het uitbreken van de financiële crisis in 2008, waar landelijk die waarden zelfs overschreden worden. De arbeidsparticipatie onder mannen is 68% en onder vrouwen 62%.
De stijgende tendens van de arbeidsparticipatie was in 2020 even onderbroken. In de provincie Groningen was dat vooral bij vrouwen, landelijk was dat meer bij mannen het geval. In 2021 is deze echter harder gestegen dan ooit, in de provincie Groningen met met +3,4%-punt tegen +2,0%-punt landelijk.

foto 1: Beeldbank provincie Groningen, (CC BY-NC 4.0)