Indicatoren Wonen

Wat zie je?

Je ziet hier hoeveel woningen er gebouwd gaan worden. Daarbij is ook rekening gehouden met eventuele sloop van woningen. Ook zie je de verwachte groei van het aantal huishoudens en dus het aantal woningen dat volgens die groei nodig is. Per gemeente kun je op de kaart zien of die twee aantallen met elkaar in de pas lopen. Als een bolletje blauw kleurt dan is dat het geval, is een balletje oranje, dan is er een negatief verschil: de verwachte groei van het aantal huishoudens is dan hoger dan het aantal te bouwen woningen.  

Algemeen beeld

Als je naar de regionale woningmarkten kijkt, blijken de woningbouwplannen aardig overeen te komen met de woningbehoefte, hoewel er op gemeentelijk niveau nog best wat verschillen kunnen bestaan.
Voor de provincie als geheel ligt het aantal woningbouwplannen aardig in lijn met de woningbehoefte. Op gemeentelijk niveau zijn er wel verschillen te constateren. Dit zijn de belangrijkste:

  • In de gemeente Groningen komt het aantal woningbouwplannen aardig over een met de behoefte.
  • De gemeenten Het Hogeland en Westerwolde kennen een tekort aan woningbouwplannen.
  • De gemeenten Midden-Groningen, Oldambt, Pekela en Veendam hebben 20-35% meer woningbouwplannen dan de behoefte. Daarbij kan aangetekend worden dat in verband met de mogelijke uitval van woningbouwplannen het raadzaam kan zijn om enige overcapaciteit aan plannen een reserve te houden.
  • In de gemeenten Stadskanaal en vooral ook Eemsdelta lijkt sprake van een overcapaciteit aan plannen in vergelijking tot de behoefte.

Hierbij horen nog wel een aantal kanttekeningen:

  • Momenteel vindt er een onderzoek plaats naar de woningbehoefte in de regio Groningen-Assen die mogelijk leidt tot een hogere inschatting van deze behoefte in verband met een eventuele extra overloop uit met name de Randstad vanwege de hoge woningnood aldaar en ook de toegenomen populariteit van het thuiswerken. Dit zou kunnen betekenen dat het grote tekort aan woningbouwplannen in en rond de stad Groningen nog verder gaat toenemen.
  • Verder geldt dat in de gepresenteerde vergelijking nog geen rekening is gehouden met de mogelijke effecten van het Deltaplan.
  • Er is op korte termijn financiering nodig voor de publieke tekorten bij de woningbouwopgave. Deze zijn extra hoog in onze provincie vanwege de relatieve lage woningprijzen.
  • Een vlotte uitvoering van de woningbouwplannen levert dilemma’s op met kwalitatieve en ruimtelijke doelstellingen. De (extra) kosten hiervan dreigen de woningbouw te vertragen.

Vernieuwing van de woningvoorraad

De focus dient niet alleen op nieuwbouw te liggen, maar evenzeer op herstructurering en transformatie van de bestaande naar een toekomstbestendige woonvoorraad. Waarbij buiten de regio Groningen-Assen (RGA) deze opgave extra urgent is omdat vanwege de lage woningprijzen de nieuwbouw hier al decennia achterblijft bij de rest van Nederland. Het gevolg is dat kwaliteitsvraag minder goed bediend wordt. Om dat te compenseren zou er buiten de RGA extra nieuwbouw moeten worden gerealiseerd bovenop de reguliere nieuwbouw. Vanwege de relatief lage woningbehoefte zal deze extra nieuwbouw leiden tot een extra sloopopgave bovenop de trendmatige sloop. De kosten van deze extra nieuwbouw- en sloopopgave worden geraamd op circa 1 miljard euro indien uitgegaan wordt van een vergelijkbaar nieuwbouwtempo als in de rest van Nederland.

Bron: Voor de regio Groningen-Assen is de zogenaamde Midden-variant van het KAW-onderzoek gehanteerd. In deze variant wordt ervan uitgegaan dat het grote woningtekort in die regio de komende 10 jaar voor een belangrijk gedeelte wordt ingelopen. Voor Oost-Groningen vormt de hoge regionale prognose het uitgangspunt. feb. 2022