Indicatoren werkloosheid

Stand

In 2022 was de werkloosheid in Eemsdelta 3,6%, 0,4%-punt onder het provinciale gemiddelde en vrijwel gelijk aan het landelijk gemiddelde. De werkloosheid in Eemsdelta is wel groter dan in alle andere Groninger gemeenten, behalve de gemeente Groningen.

Verloop

In het verleden lag het werkloosheidspercentage in Eemsdelta meestal rond het provinciale gemiddelde, ook bij de stijgende werkloosheid na de financiële crisis van 2008. Bij het begin van het herstel vanaf 2015 daalde de werkloosheid in Eemsdelta sneller dan gemiddeld, waardoor deze weer onder het provinciale gemiddelde uit kwam. Vlak voor de financiële crisis, in 2008, bedroeg de werkloosheid ca. 4,3%, iets onder de ca. 4,5%, van het provinciale gemiddelde. Op het hoogtepunt in 2013 was de werkloosheid 8,3%, destijds alleen door de Stad overtroffen. Met de daling sindsdien is de werkloosheid uitgekomen ónder het niveau van vóór de crisis. In 2019 was de werkloosheid in Eemsdelta nog 3,6%, bijna 1%-punt onder het provinciale gemiddelde en vlak boven het landelijk gemiddelde. In de corona-periode liep de werkloosheid 0,3%-punt per jaar op, om in 2022 weer 0,6%-punt te dalen en weer op het niveau van 2019 uit te komen, nu +0,1% boven het landelijk gemiddelde.

Naar geslacht, leeftijd en opleiding

Vóór de crisis lag het werkloosheidspercentage onder mannen vaak ca. 2%-punt lager dan onder vrouwen. In 2014, midden in de crisis oversteeg de werkloosheid onder mannen voor het eerst die onder vrouwen. Daarna is deze wel weer onder die van vrouwen gezakt, tot 2019. In 2021 is het verschil nog wat uitgegroeid en ligt de werkloosheid onder mannen 0,6%-punt bóven die van vrouwen. Voor de provincie als geheel was dat ook het geval. In 2022 daalde de werkloosheid bij mannen weer net onder die van vrouwen.

De werkloosheid in de leeftijdscategorie van 15-25 jaar (7,2%) is beduidend hoger dan voor de leeftijdsgroepen 25-45 (2,9%) en 45-75 jaar (2,7%). De verschillen tussen de leeftijdscategorieën komen overeen met het landelijke en provinciale beeld. Voor alle drie de leeftijdsgroepen geldt dat de werkloosheid dichter bij het landelijk gemiddelde is komen te liggen. Voor de jongste groep is deze de tendens het sterkst, zodanig zelfs dat sinds 2021 de werkloosheid bij jongeren onder de 25 zelfs ónder het landelijk gemiddelde is komen te liggen. Opvallend is dat in 2020 de werkloosheid onder deze groep sterk was opgelopen, met meer dan 2%-punt, terwijl er voor de oudere leeftijdsgroepen nauwelijks sprake was van een oplopende werkloosheid. Dit was ook provinciaal en nationaal het geval. In 2022 lag de werkloosheid onder jongeren in Eemsdelta nog +0,4%-punt boven het niveau van 2019 waar dat gemiddeld voor de provincie op het laagste niveau van de afgelopen decennia uit kwam.

Een soortgelijke tendens is te zien bij het onderscheid naar onderwijsniveau. Bij mensen met een laag onderwijsniveau ligt de werkloosheid al langer rond het landelijk gemiddelde en dus onder het provinciaal gemiddelde. Landelijk was er sprake van een oplopende werkloosheid tijdens de eerste jaren van de corona-crisis, maar dat was in Eemsdelta niet of nauwelijks het geval, waardoor deze in 2021 1,4%-punt onder het landelijk gemiddelde uit kwam. In 2022 kwam de werkloosheid onder mensen met een laag onderwijs uit op 4,9%. Dat is nog altijd -0,8%-punt onder het landelijk gemiddelde en lager dan het in de afgelopen decennia is geweest.
Bij personen met een hoger onderwijsniveau is de werkloosheid sinds 2018 steeds verder bóven die van personen met een middelbare opleiding uitgestegen, tot +1,2%-punt in 2021. Gemiddeld over de provincie en landelijk is dat juist andersom. In 2022 was dat verschil nog +1,0%-punt.

Arbeidsparticipatie

De (netto) arbeidsparticipatie in Eemsdelta is 68% en ligt daarmee onder het provinciale gemiddelde (70,4%) en het landelijke gemiddelde (72,2%). Alleen in Oldambt en Westerwolde is de arbeidsparticipatie lager. Het verschil tussen Eemsdelta en de gemiddelden is wel minder dan 20 jaar geleden, al is het het afgelopen jaar wat minder gestegen dan gemiddeld.
De arbeidsparticipatie onder mannen is over het algemeen een stuk hoger dan die onder vrouwen. In Eemsdelta ligt de arbeidsparticipatie onder vrouwen ruim 3%-punt lager dan gemiddeld in de provincie, terwijl die bij mannen vrijwel gelijk is aan het provinciale gemiddelde. De toename in het afgelopen jaar was vooral onder mannen minder dan gemiddeld in de provincie.

De arbeidsparticipatie onder jongeren ligt ruim onder die van in de leeftijdsgroep van 25 tot 45, maar het verschil is de laatste paar jaar aanzienlijk minder geworden en in Eemsdelta is de arbeidsparticipatie onder jongeren zelfs boven het landelijk gemiddelde uitgestegen. 

De arbeidsparticipatie onder hoogopgeleiden is in Eemsdelta hoger dan van de andere categorieën, net als provinciaal en nationaal, al is het verloop wat grillig. Voor de groepen met middelbaar of lager onderwijs ligt de arbeidsparticipatie vaak tussen het provinciale en het landelijke gemiddelde in, met naar 2021 toe een iets sterkere toename onder mensen met laag onder dan gemiddeld in Nederland.

Bron: CBS 14 februari 2023: Arbeidsdeelname; regionale indeling 2021, bewerkt door provincie Groningen.