Indicatoren werkloosheid

Stand

In 2020 was de werkloosheid in de gemeente Veendam 4,0% (bron: CBS), -0,5%-punt ten opzichte van het provinciale gemiddelde en +0,2%-punt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Binnen de provincie Groningen zit Veendam precies in de middenmoot.

Verloop

In 2008 was het werkloosheidspercentage in Veendam 4,4% en liep daarna op tot 8,4% in 2015, bijna gelijk aan het provinciale gemiddelde. Op het hoogtepunt in 2015 werd de werkloosheid alleen door de Stad en de gemeente Delfzijl overtroffen. De ontwikkeling van de werkloosheid in Veendam van de afgelopen 10 jaar is vergelijkbaar met de gemeenten Oldambt, Midden-Groningen, Pekela en de voormalige gemeente Appingedam. Bij deze gemeenten begon de daling van de werkloosheid vaak al wat eerder dan in Veendam. In 2019 daalde de werkloosheid tot onder het niveau van 2008 met een percentage van 4,1%. Daar waar de meeste gemeenten in 2020 weer een stijgende werkloosheid te zien gaven, daalde de werkloosheid in Veendam nog verder met -0,1%-punt.

Naar geslacht, leeftijd en opleiding

Vóór de financiële crisis lag het werkloosheidspercentage onder mannen vaak ca. 2%-punt lager dan het percentage van vrouwen. Tijdens de crisis, rond 2014, lag het werkloosheidspercentage onder mannen en vrouwen op hetzelfde niveau. In de herstel periode daarna daalde de werkloosheid onder mannen aanvankelijk sneller dan onder vrouwen, maar in 2019 waren beide weer gelijk. De lichte stijging in 2020 in Veendam was voor mannen net iets sterker dan voor vrouwen.

Tot 2012 lag de werkloosheid in Veendam in de leeftijdscategorie van 15-25 jaar 1,5% tot 2,5% hoger dan het landelijke gemiddelde. In 2013 lag het werkloosheidspercentage zowel landelijk, provinciaal als in Veendam rond de 13%. Vanaf 2013 is de jeugdwerkloosheid landelijk sterker gaan dalen dan provinciaal maar in 2020 was de stijging in Veendam minder sterk dan gemiddeld waardoor de jeugdwerkloosheid bijna gelijk is gekomen met het landelijk gemiddelde. Net als elders is ook in Veendam te zien dat de werkloosheid in 2020 in de oudere leeftijdscategorie verder is gedaald, in tegenstelling tot de jongere categorieën.

Als je kijkt naar het werkloosheidspercentage naar opleidingsniveau dan vallen de verschillen met het landelijk gemiddelde grotendeels weg. Dat is het sterkst bij de laag opgeleiden, waar het verschil in 2018 nog maar 0,1%-punt was. In 2020 is de jeugdwerkloosheid in Veendam echter sterker gestegen dan gemiddeld en op bijna +1%-punt ten opzichte van het landelijk gemiddelde uitgekomen. Bij de middelbaar opgeleiden was er in 2020 sprake van een daling van -0,2%-punt waar er gemiddeld juist een stijging was. Daarmee zit voor deze groepen de werkloosheid ruim onder het provinciale gemiddelde. De aantallen bij hoger opgeleiden in Veendam zijn te klein om terug te zien in de statistieken.

Arbeidsparticipatie

De netto arbeidsparticipatie in Veendam is de laatste jaren vrijwel gelijk komen te liggen met het provinciale gemiddelde. In 2020 is de participatiegraad in Veendam harder gedaald dan gemiddeld in de provincie waardoor er weer een verschil is ontstaan van bijna 1%-punt. Met een participatiegraad van 64% zit Veendam ruim 4%-punt onder het landelijk gemiddelde. Dit verschil is de afgelopen decennia vrij constant.
De arbeidsparticipatie onder mannen ligt steeds iets boven het provinciale gemiddelde, dat onder vrouwen ligt ruim onder het provinciale gemiddelde. Het verschil tussen mannen en vrouwen is sinds 2003 gehalveerd. De arbeidsparticipatie onder mannen is ongeveer gelijk gebleven, maar de arbeidsparticipatie onder vrouwen is toegenomen. 

Opgedeeld naar opleidingsniveau zijn de verschillen veel minder uitgesproken. Meestal liggen de waarden in Veendam tussen het provinciale en landelijk gemiddelde in, maar nu dus onder het landelijk gemiddelde. Opvallend is de sterke daling in 2020 onder personen met een laag opleidingsniveau, van ruim 48% naar 36%, een daling van -12%-punt, waar het landelijk gemiddelde maar -2%-punt daalde.
De arbeidsparticipatie in Nederland onder alle leeftijdscategorieën ligt ongeveer 2% hoger dan in Veendam. Het gemiddelde percentage in de provincie ligt iets lager dan in Veendam.

Bron: CBS 17 februari 2020: Arbeidsdeelname; regionale indeling 2019, bewerkt door provincie Groningen