Indicatoren werkloosheid

Stand

In 2021 was de werkloosheid in de gemeente Westerwolde 3,7% (bron: CBS), -1,2%-punt lager dan het provinciale gemiddelde en -0,5%-punt onder het landelijk gemiddelde. Binnen de provincie is alleen in de gemeente Het Hogeland de werkloosheid nog lager.

Verloop

In 2008 was het werkloosheidspercentage in Westerwolde 4,1% en liep daarna op tot 7,6% in 2015, ruim onder het provinciale gemiddelde. Het herstel vanaf 2015 was aanvankelijk minder sterk dan gemiddeld, maar uiteindelijk kwam de werkloosheid in 2019 met 3,5% vrijwel gelijk te liggen met het landelijk gemiddelde van 3,4%. Daarmee was het werkloosheidspercentage lager dan vóór de financiële crisis in 2008 (4,1%). In 2020 is de werkloosheid met 0,6%-punt opgelopen en gelijk komen te liggen met het landelijk gemiddelde. In 2021 daalde de werkloosheid iets (-0,1%-punt) waar er over het algemeen nog sprake was van een stijging.

Naar geslacht, leeftijd en opleiding

Net als bijna overal werd het verschil in werkloosheidspercentage tussen mannen en vrouwen naar de piek van de financiële crisis in 2014 toe steeds kleiner tot bijna nul. Het herstel ging onder mannen aanvankelijk sneller dan bij vrouwen maar vanaf 2018 ging het vrijwel gelijk op. In 2021 daalde de werkloosheid onder mannen met -0,3%-punt terwijl die bij vrouwen gelijk bleef.

Vlak na de eeuwwisseling lag de jeugdwerkloosheid in Westerwolde ca. 1,5%-punt boven het landelijk gemiddelde. Tijdens de financiële crisis werd dat verschil minder en is de laatste jaren nihil, ook na de stijging in 2020 met +2,5%-punt. In 2021 daalde de jeugdwerkloosheid -1,4%-punt terwijl die gemiddeld voor Nederland juist +0,2%-punt steeg. Het gemiddelde voor de provincie daalde ook, maar iets minder sterk waardoor het werkloosheidspercentage voor jongeren in Westerwolde -2%-punt onder het provinciale gemiddelde ligt.
In de leeftijdsgroep van 45+ was de piek van de werkloosheid in 2015 wat sterker dan gemiddeld in Nederland en ging het herstel wat langzamer. In 2021 steeg de werkloosheid in deze groep minder dan gemiddeld, waardoor het werkloosheidspercentage nu gelijk is aan het Nederlands gemiddelde van 3,0%.

De werkloosheid in Westerwolde onder laag opgeleiden daalde in 2021 veel sterker dan bij de middelbaar opgeleiden en is weer terug op het niveau van 2019 en daarmee op het laagste niveau in decennia. De werkloosheid binnen deze groep is véél lager dan gemiddeld in Nederland (-2,4%-punt) en de provincie (-3,6%-punt).

Arbeidsparticipatie

De netto arbeidsparticipatie in Westerwolde is met ca. 64% de laagste van alle Groninger gemeenten en ligt 6%-punt onder het landelijke en 4%-punt onder het provinciale gemiddelde. De arbeidsdeelname is vooral het laatste jaar bovengemiddeld gestegen waardoor het verschil met de gemiddelden wat kleiner is geworden.
Het verschil in participatiegraad tussen mannen (64%) en vrouwen (57%) is nu ca. 7%-punt. In 2003 was dat verschil ruim 2x zo groot. Landelijk is dat verschil 8%-punt.
De participatiegraad onder jongeren heeft een paar jaar geleden de sprong gemaakt naar het niveau van het landelijk gemiddelde en steeg in 2021 zelfs 3%-punt daarboven uit. De participatiegraad onder 45+`ers lag in Westerwolde structureel zo'n 4%-punt lager dan het provinciale gemiddelde en ca. 8%-punt lager dan het landelijke gemiddelde. In 2021 was het verschil met het landelijk gemiddeld teruggebracht tot 6%-punt.

Uitgesplitst naar opleidingsniveau is de participatiegraad onder lager opgeleide het sterkst gestegen en is die van middelbaar opgeleiden boven het landelijk gemiddelde komen te liggen.

Bron: CBS juni 2022: Arbeidsdeelname; regionale indeling 2021, bewerkt door provincie Groningen