Oppervlaktewater

Schoon water is enorm belangrijk voor de natuur, recreatie en de landbouw. De afgelopen decennia is het water in de beken, meren en kanalen van Groningen veel schoner geworden. Toch valt er nog veel te verbeteren; er worden nog stoffen gevonden die er niet thuishoren en ook zijn verschillende soorten planten en dieren onvoldoende aanwezig.
Daarom heeft de provincie doelen vastgesteld waaraan de waterkwaliteit in 2027 moet voldoen. De basis hiervoor is de Europese Kaderrichtlijn Water.

Provincie en waterschappen voeren inrichtingsmaatregelen uit die er voor zorgen dat de waterkwaliteit verbetert, zoals de hermeandering van beken, het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en vistrappen.
Daarnaast stimuleert de provincie biologische en natuurinclusieve landbouw waardoor er minder schadelijke stoffen in het water terecht komen.