Indicatoren

Wat zie je

Tabblad 1: De diagrammen laten voor de periode 2017 tot en met 2021 zien hoe de biologische indicatoren en indicatoren fysische chemie zich in de voor Groningen relevante waterlichamen zich volgens de Kaderrichtlijn verhouden ten opzichte van de doelen die de provincie vastgesteld heeft. De segmenten geven het oordeel voor de betreffende indicator voor het geselecteerde jaar weer. In de lichtere buitenste ring wordt de verwachting voor 2027 weergegeven. 

Tabblad 2: De laten hier zien welke verontreinigende stoffen aangetroffen. Hier staan alleen de stoffen aangegeven die zijn aangetroffen. In de buitenste ring van de cirkeldiagrammen in de kaart geeft aan wat voor de betreffende stof de verwachting is voor 2027.

Tabblad 3: Hier kan het KRW-rapport van 2021 per waterlichaam opgevraagd worden door in de kaart een waterlichaam te selecteren. In het fabeldiagram wordt de boordeling van indicatorgroepen weergegeven, die ook in de rapportages terugkomen.

 Bron: Waterkwaliteitportaal