Bodemdaling door zoutwinning

Nobian

Bodemdalingheiligerlee2018

Wat zie je?
In de bovenstaande figuur wordt het huidige beeld voor de Nobian-locatie Heiligerlee weergegeven. De getallen bij de cirkels geven de daling sinds 1969 weer in meters. In het midden komt dat neer op een daling van 15 centimeter.

De diameters van deze kom voor Heiligerlee is ongeveer 4 - 5 kilometer.

Bodemdalingzuidwending2018

Wat zie je?
In de bovenstaande figuur wordt het huidige beeld voor de Nobian-locatie Zuidwending weergegeven. De getallen bij de cirkels geven de daling sinds 1969 weer in meters. In het midden komt dat neer op een daling van 5 centimeter.
Ook deze kom bij Zuidwending is ongeveer 4 - 5 kilometer in doorsnee.

Hier vindt ook opslag van aardgas plaats in sommige cavernes (2020: 6 stuks), onder beheer van EnergyStock (Gasunie).

Bodemdalingzuidwending2050

Wat zie je?
In de bovenstaande figuur wordt het verwachte beeld voor 2050 voor de Nobian-locatie Heiligerlee weergegeven, op basis van berekeningen van alle gasopslag- en zoutwinningscavernes. De getallen bij de cirkels geven de daling sinds 1969 weer in meters. In het midden komt dat neer op een daling van 20 centimeter.

Bron: Aanvraag Instemming Wijziging Opslagplan Zuidwending d.d. 11 juli 2017; Energystock

Op 31 mei 2018 heeft het Staatstoezicht op de Mijnen (het SodM) het rapport "De Staat van de sector zout" gepubliceerd. In dit rapport wordt aangegeven dat voor Heiligerlee moet worden uitgegaan van een bodemdaling van 2 tot 3 millimeter per jaar en voor de locatie Zuidwending gaat het om een bodemdaling van ongeveer 1 millimeter per jaar op het diepste punt van de kom.
Er treedt in deze gebieden ook ten gevolge van de aardgaswinning bodemdaling op. In Heiligerlee is dit ongeveer 10 - 15 cm. extra en in Zuidwending is dit ongeveer 5 cm. extra bodemdaling.

Nedmag

Bodemdalingveendam2016

Wat zie je?
In de bovenstaande figuur wordt de bodemdaling bij Veendam weergegeven. De diameter van de kom is ongeveer 8 kilometer.
Uit de Bodemdalingskaart van Nedmag d.d. 9 november 2021 blijkt dat de bodemdaling ten gevolge van de zoutwinning in Borger-/Tripscompagnie in de periode 1 februari 1993- 30 augustus 2021 56 cm. bedraagt. Ook vóór 1993 werd hier zout gewonnen. Deze voorafgaande periode heeft tot ongeveer 4 cm. aan extra bodemdaling geleid (correctie vanuit TNO-onderzoek: Nedmag Veendam inversie bodemdaling TNO-rapport (060-UT-2011-00687, april 2011).
In totaal was de bodemdaling in 2021 op het diepste punt van de bodemdalingskom ongeveer 60 cm.

Bron: Bodemdalingskaart Nedmag d.d. 9 november 2021

Bodemdalingveendam2028

Wat zie je?
Contourkaart bodemdaling 2045. Verwachte bodemdalingscontouren over de periode 1977 - 2045 waarbij vier nieuwe cavernes voornamelijk vanuit WHC-1 worden ontwikkeld (uit: Nedmag Winningsplan-2018, 28 november 2018).

In de bovenstaande figuur wordt de prognoses van de bodemdaling voor het jaar 2045 weergegeven. Deze daling zal dan ongeveer 95 cm., worstcase, bedragen in het diepste punt van de kom.

Bronnen:
- Staat van de sector zout, Staatstoezicht op de Mijnen, 31 mei 2018;
- AkzoNobel-presentatie, mei/juni 2018;
- https://www.commissiebodemdaling.nl/bodemdaling/diepe-en-ondiepe-bodemdaling/;
- Aanvraag Instemming Wijziging Opslagplan Zuidwending d.d. 11 juli 2017; Energystock;
- Nedmag Winningsplan 2018;
- TNO-onderzoek: Nedmag Veendam inversie bodemdaling TNO-rapport (060-UT-2011-00687, april 2011.
- Platform geothermie