Winkelen

Eén van de beleidsdoelen uit de provinciale Omgevingsvisie is het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Om dit te bereiken is onder meer een goede detailhandelsstructuur nodig. Dit is van belang voor de (regionale) economie en draagt bij aan de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van de steden en kernen in de provincie. Hierbij is het onder meer van belang om de leegstand in de kernen zoveel mogelijk te beperken tot het niveau van frictieleegstand, rond de 5 procent.

Met behulp van de Locatus database worden de provinciale trends op het gebied van leegstand en aanbod gemonitord. Zo ontstaat een aanvulling op het koopstromenonderzoek om zicht te houden op de actuele verschillen tussen winkelkernen binnen de provincie op het gebied van aanbod en leegstand in de detailhandel. De coronapandemie heeft zijn weerslag gehad op de Nederlandse winkelstraten, veel ondernemers hebben het nog altijd moeilijk. Dit heeft vooralsnog echter geen effect op de leegstandscijfers in Groningen.